יו"ר הרשות

 

יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

​​​יו"ר הרשות ממונה על ידי הממשלה ותקופת כהונתו תהיה חמש שנים, עם אפשרות להארכה של ארבע שנים נוספות.

המחוקק ראה צורך לחזק את מעמדו של יושב ראש הרשות וקבע, בהתאם לכך, את תחום סמכויותיו באופן שיאפשר לו לבצע את משימתו באופן הראוי. עובדה זו מוצאת ביטוי בסעיפי החוק השונים, המקנים ליו"ר את הסמכויות הבאות:

יושב ראש הרשות ממונה על ביצוע תפקידי הרשות. עובדי הרשות יפעלו לפי הוראותיו ובפיקוחו. רק יו"ר רשאי להפסיק את העסקתו של עובד הרשות, אלא אם נדרש הדבר על פי הוראות בית המשפט או בית דין מוסמך. יושב ראש הרשות ייצג את המדינה בעסקאות הנוגעות לרשות. יושב ראש הרשות מורשה לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

הסמכות המוקנית ליו"ר הרשות להעסיק עובדים בחוזים מיוחדים, נובעת מהכרה ברורה של המחוקק בחשיבות העסקתם של עובדים מקצועיים ברמה הבכירה ביותר  במסגרת הרשות.

יושבי ראש רשות החשמל לדורותיהם:

elata_haim2.jpg

פרופ' חיים אילתה:
1.7.95 ועד ל- 31.3.96 כיהן כראש מנהלת ההקמה של הרשות.
כיהן כיו"ר הרשות מ- 1.4.96 ועד ליום  31.10.01​.

 david_asus.jpgדוד אסוס:

כיהן כיו"ר החל מיום 19.8.01 ועד ליום 31.12.06.
amnon_shpira.jpgאמנון שפירה:
כיהן כיו"ר זמני לרשות החל מיום 11.9.06 ועד ליום 21.4.07.
כיהן כיו"ר הרשות החל מיום 22.4.07 ועד ליום 10.4.12
.

 OritFarkash.jpgעו"ד אורית פרקש-הכהן:

כיהנה כיו"ר זמני לרשות החל מיום 26.9.11 ועד ליום 18.3.12 מועד תחילת מינויה ליו"ר הרשות

כיהנה כיו"ר הרשות החל מיום 19.3.12 ועד ליום 31.12.15ד"ר אסף אילת:  assafnew.jpg

מכהן כיו"ר הרשות החל מיום 08.05.16