צרכנים

רשימת החלטות

 • שינויים ותוספות להסדרים קיימים לניהול מחסור – גנראטורים ופסגה ניידת

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):צרכנים (גנרטורים)
  ..
  מספר ישיבה 379
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:16.07.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין, ולאחר קיום שימוע כדין, ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 4623 מיום 13.5.2012 "נקיטת צעדים להתמודדות עם המחסור הצפוי בחשמל", מבצעת הרשות שינויים ותוספות בהסדרי ניהול מחסור קיימים, כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
 • הרחבת שעות הפעלה של הסדרי גנראטורים לשנת - 2011

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):צרכנים (גנרטורים)
  ..
  מספר ישיבה 356
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:12.12.2011

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין, מאשרת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן-הרשות) לספק השירות החיוני להפעיל את הסדרי הגנראטורים הקבועים באמת מידה 43 "השלה יזומה באמצעות הפעלת גנראטורים עצמיים" ובאמת מידה 46 "השלה ייזומה באמצעות הפעלת גנראטורים עצמיים ומכירת אנרגיה לרשת" (להלן: "אמות המידה") במשך 40 שעות נוספות במצטבר בשנת 2011 מעבר לשעות ההפעלה הקבועות באמת המידה כמפורט להלן 1:

   ההחלטה המלאה