הכרה בעלויות

רשימת החלטות

 • המשך הקפאת מנגנון הגידור התעריפי של חברת החשמל

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 413
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:19.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן – הרשות) את החלטה מספר 1 מישיבה 289 מיום 1.02.2010 לעניין בסיס התעריף למקטע הייצור לשנים 2010-2014 וכן את החלטת הרשות מספר 1 מישיבה 400 מיום 6.5.2013 לעניין עדכון שיעור התשואה על נכסים פעילים לשנים 2012-2013 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הוספת תעריפים לשירותי תשתית הולכה וחלוקה ועדכון תעריפים קיימים

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:02.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות של ספק שרות חיוני בגין הסכמים לרכישת אנרגיה ומתן שרותי תשתית,

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:02.09.2013

  עקרונות להכרה בעלויות של ספק שרות חיוני בגין הסכמים לרכישת אנרגיה ומתן שרותי תשתית, ליצרני חשמל פרטיים המחוברים לרשת החלוקה

   ההחלטה המלאה
 • עדכונים לספר מבנה התעריף - עלות היצור משוקללת ורכיב היצור בתעריף

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 410
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:22.07.2013

  הרשות מפרסמת בזאת את עלות הייצור המשוקללת (הכוללת את עלות היצור של חח"י המקבילה ללוח 1-6.3 שפורסם עד כה ואת עלות הרכישה מיצרנים אחרים ומאנרגיות מתחדשות) וכן את תעריף הייצור המשוקלל לצרכן, כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
   הבהרה לפרסום החלטת רשות מספר 9 מישיבה 410 מיום 22.7.2013
 • עקרונות להכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת גז טבעי 2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 386
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.11.2012

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן- "החוק") ועל פי כל דין, קובעת בזה הרשות, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • תיקון נספח א' להחלטה מישיבה 367, החלטה מס' 1 מיום 22.3.2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 378
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:25.06.2012

  בהמשך להחלטת רשות מספר 367 מיום 22.3.2012 בנושא פריסת עליית התעריף הרי שהרשות קובעת כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת גז טבעי 2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 377
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.06.2012

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 (להלן –"החוק"), לאחר בחינת ההסכמים שנחתמו לאחרונה לרכישת גז טבעי על ידי חברת החשמל ויצרנים פרטיים ולאחר קיום שימוע נרחב, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן- "הרשות") את העקרונות הבאים ביחס להכרה הצפויה בעלויות אנרגיה לספק שירות חיוני ובגין רכישת אנרגיה על ידי ספק שירות חיוני מבעלי רשיונות ייצור בגין רכישת גז טבעי במשק החשמל:

   ההחלטה המלאה
   Principles for recognizing costs incurred due to natural gas acquisition agreements 2012
 • פריסת עליית תעריפי החשמל לשנים 2012-2014

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 367
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:22.03.2012

  לאור השיבושים המשמעותיים הנמשכים באספקת הגז הטבעי ליצור חשמל ויתר הנסיבות החריגות המפורטות בדברי ההסבר להחלטה זו, ולאור הסיוע הממשלתי שכבר אושר ואשר יוסיף ויתגבש בתקופה הקרובה כמפורט להלן, עושה בזאת הרשות שימוש בסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו 1996 - )להלן: "הרשות"( ולפי כל דין , וקובעת, לאחר שימוע כדין, את המתווה התעריפי הבא:

   ההחלטה המלאה-פריסת עליית תעריפי החשמל
   נספח 1 - מכתבי יור הרשות
   נספח 2 - מכתב מנכל האוצר
   נספח 3 - מכתב החשבת הכללית
   נספח 4 - מכתב רשות החברות
   נספח ג לוחת תעריפים
 • התייחסות לנושא השינויים במבנה הספקים במשק הגז והשפעתו האפשרית על תעריפי החשמל

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 338
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:06.06.2011

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) כדלהלן:

   ההחלטה המלאה
 • המועד הקובע להפחתה בעלויות עקב אי עמידה בלוחות זמנים של תוכנית החירום.

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 329
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.03.2011

  1. בהתאם לסמכויותיה על פי חוק משק החשמל התשנ"ו-1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין קובעת בזאת רשות החשמל כדלקמן: הרשות קובעת כי המועד הקובע להפחתה בעלויות המוכרות לחברת החשמל עקב אי עמידה בלוחות זמנים של תוכנית הפיתוח הרגילה ותוכנית החירום של תחנות הכוח, הוא מועד הסנכרון של היחידה בעומס מלא ולא מועד ההפעלה המסחרי.(1)(2)(3)

   ההחלטה המלאה
 • תכנית חרום – שלב ב'

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 324
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:20.01.2011

  מתוקף תפקידה, על פי סעיף 31 (ב), לחוק משק החשמל התשנ"ו- 1996, קובעת הרשות כדלהלן: 1. כדי לקדם את הליך סגירת התוספות הקיטוריות (שלב ב' של תכנית החירום), כאמור במכתבו של מנכ"ל חח"י מתאריך 17.1.11, מאשרת הרשות לחברה להתקשר עם הספק הזכיין בהיקף הוצאות של עד 15 מליון $ וזאת בטרם הוכרעה הסוגיה בדבר מימון ההשקעות הנדרשות לפרויקט כולו. (1) 2. במידה שהפרויקט לא יצא לפועל תכיר הרשות לחברת החשמל במועד העדכון השנתי לשנת 2011, הוצאה בהיקף של עד 15 מליון $ ולאחר בקרת עלויות של הסכום. (2) 3. במידה שתוכרע סוגיית המימון, בבואה להכיר בעלויות הפרויקט המבוקרות לצרכי תעריף, לא תתחשב הרשות באופן ספציפי בסכום זה אלא תבקר את כל עלויות הפרויקט.

   ההחלטה המלאה
 • בסיס תעריף למקטע היצור לשנים 2010-2014 ועדכונים למקטע ההולכה והחלוקה" ועדכונים ל"ספר מבנה התעריפים".

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 289
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:01.02.2010

  בסיס תעריף למקטע היצור לשנים 2010-2014 ועדכונים למקטע ההולכה והחלוקה" ועדכונים ל"ספר מבנה התעריפים".

   ההחלטה המלאה : בסיס תעריף 2010-2014
   נספח א להחלטה: ספר בסיס התעריפים המלא
   נספח ב' להחלטה על החלת בסיס התעריף למקטע היצור ה- 1.2.2010
   נספח ג'-ד' להחלטה על החלת בסיס תעריף למקטע היצור מיום ה-1.2.2010
   לוחות התעריפים
 • עדכון שוטף של תעריפי החשמל

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 281
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:07.12.2009

  1. הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מעדכנת בזאת בעדכון שוטף, את "העלויות המוכרות" לחברת החשמל לישראל בהתאם לנוסחת העדכון שקבעה הרשות בהחלטתה מתאריך כ"ג באייר התשס"ח (28 במאי 2008),(1) בשיעור ממוצע של 4.00%.(2)(3)(4)(5)

   ההחלטה המלאה
   נספח לוחות התעריפים
 • עדכון שוטף של תעריפי החשמל-יוני 09

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 263
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:04.06.2009

  הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מעדכנת בזאת בעדכון שוטף, את "העלויות המוכרות" לחברת החשמל לישראל בהתאם לנוסחת העדכון שקבעה הרשות בהחלטתה מתאריך כ"ג באייר התשס"ח (28 במאי 2008),(1) בשיעור ממוצע של 5.61%-.(2)(3)(4)

   ההחלטה המלאה מישיבה דחופה 263- 040609
   נספח: לוחות התעריפים המעודכנים בתוקף מ- 11 ליוני 09
   ספר התעריפים המלא