החלטות בנושא חברת חשמל לישראל

רשימת החלטות

 • המשך הקפאת מנגנון הגידור התעריפי של חברת החשמל

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 413
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:19.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן – הרשות) את החלטה מספר 1 מישיבה 289 מיום 1.02.2010 לעניין בסיס התעריף למקטע הייצור לשנים 2010-2014 וכן את החלטת הרשות מספר 1 מישיבה 400 מיום 6.5.2013 לעניין עדכון שיעור התשואה על נכסים פעילים לשנים 2012-2013 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הוספת תעריפים לשירותי תשתית הולכה וחלוקה ועדכון תעריפים קיימים

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:02.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות של ספק שרות חיוני בגין הסכמים לרכישת אנרגיה ומתן שרותי תשתית,

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:02.09.2013

  עקרונות להכרה בעלויות של ספק שרות חיוני בגין הסכמים לרכישת אנרגיה ומתן שרותי תשתית, ליצרני חשמל פרטיים המחוברים לרשת החלוקה

   ההחלטה המלאה
 • עדכונים לספר מבנה התעריף - עלות היצור משוקללת ורכיב היצור בתעריף

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 410
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:22.07.2013

  הרשות מפרסמת בזאת את עלות הייצור המשוקללת (הכוללת את עלות היצור של חח"י המקבילה ללוח 1-6.3 שפורסם עד כה ואת עלות הרכישה מיצרנים אחרים ומאנרגיות מתחדשות) וכן את תעריף הייצור המשוקלל לצרכן, כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
   הבהרה לפרסום החלטת רשות מספר 9 מישיבה 410 מיום 22.7.2013
 • הסדר "חסכת הרווחת"

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 402
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:28.05.2013

  בהמשך להחלטתה מספר 6 מישיבה 368 מיום 2/4/2012: החלטה מס' 6 - הפחתת ביקושים 20/20 וייעול צריכה לקיץ 2012 ומתוקף סמכותה המוקנית לה בחוק משק החשמל התשנ"ו 1996 הרשות מסדירה המשך הפעלת הסדר "חסכת הרווחת" במהלך קיץ 2013 כחלק ממדיניות ניהול מחסור במשק החשמל.

   ההחלטה המלאה
 • קביעת מועד תחולה לתעריפי גיבוי ושירותים נלווים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 400
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:06.05.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), מועד תחולה לתעריפי גיבוי ושירותים נלווים, כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
 • פריסת עליית תעריפי החשמל בשנת 2013

  חברת חשמל לישראל:עדכון שנתי
  ..
  מספר ישיבה 400
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:06.05.2013

  בהמשך להחלטת רשות מס' 1 מישיבת רשות מס 367 מיום 22.3.2012 בנושא פריסת עליית תעריפי החשמל לשנים 2012-2014 בשל מצוקת אספקת גז טבעי למשק האנרגיה בישראל (להלן: "החלטת הפריסה"), מנגנוני העדכון הקבועים בסעיף 3 להחלטת הפריסה, ולאחר שימוע כדין (להלן: "החלטות עדכון התעריף"), קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
   נספח א להחלטה- רמת העלויות המוכרות לחברת החשמל ליום ה- 01.04.13
   נספח ב להחלטה-לוחות התעריפים בתוקף מה- 16.05.13
 • עדכון שנתי לשנים 2012-2013

  חברת חשמל לישראל:עדכון שנתי
  ..
  מספר ישיבה 400
  מספר החלטה 1א
  תאריך פרסום:06.05.2013

 • הפקדת כספים בחשבון היעודי

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 387
  מספר החלטה 7
  תאריך פרסום:26.11.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן:"הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת גז טבעי 2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 386
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.11.2012

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן- "החוק") ועל פי כל דין, קובעת בזה הרשות, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הכרה בעלות חכירת אוניה מגזזת והכרה בעלות רכישת גז טבעי מנוזל (LNG) על ידי חברת חשמל

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 383
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.09.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, ובהמשך להחלטתה מיום 20.6.2011 מספר 1 מישיבה 339, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), הכרה בעלות חכירת אוניה מגזזת ובעלות רכישת גז טבעי מנוזל (להלן: LNG) על ידי חברת החשמל בכפוף לתנאים הבאים:(1)(2)

   ההחלטה המלאה
 • החלטת הרשות לשירותים – ציבוריים חשמל מישיבה 382 מיום 16.8.2012

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 382
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:16.08.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק החשמל, תשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן:"הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הארכת המועד לרישום להסדר 20/20 להפחתת ביקושים וייעול צריכה לקיץ 2012

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 379
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:16.07.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ועל פי כל דין, מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "הרשות") את אמת המידה 45 א' כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • תיקון נספח א' להחלטה מישיבה 367, החלטה מס' 1 מיום 22.3.2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 378
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:25.06.2012

  בהמשך להחלטת רשות מספר 367 מיום 22.3.2012 בנושא פריסת עליית התעריף הרי שהרשות קובעת כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת גז טבעי 2012

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות:המחיר המוכר
  ..
  מספר ישיבה 377
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.06.2012

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 (להלן –"החוק"), לאחר בחינת ההסכמים שנחתמו לאחרונה לרכישת גז טבעי על ידי חברת החשמל ויצרנים פרטיים ולאחר קיום שימוע נרחב, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן- "הרשות") את העקרונות הבאים ביחס להכרה הצפויה בעלויות אנרגיה לספק שירות חיוני ובגין רכישת אנרגיה על ידי ספק שירות חיוני מבעלי רשיונות ייצור בגין רכישת גז טבעי במשק החשמל:

   ההחלטה המלאה
   Principles for recognizing costs incurred due to natural gas acquisition agreements 2012
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון