חח"י מדיניות

רשימת החלטות

 • הפקדת כספים בחשבון היעודי

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 387
  מספר החלטה 7
  תאריך פרסום:26.11.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן:"הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הכרה בעלות חכירת אוניה מגזזת והכרה בעלות רכישת גז טבעי מנוזל (LNG) על ידי חברת חשמל

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 383
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.09.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, ובהמשך להחלטתה מיום 20.6.2011 מספר 1 מישיבה 339, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), הכרה בעלות חכירת אוניה מגזזת ובעלות רכישת גז טבעי מנוזל (להלן: LNG) על ידי חברת החשמל בכפוף לתנאים הבאים:(1)(2)

   ההחלטה המלאה
 • החלטת הרשות לשירותים – ציבוריים חשמל מישיבה 382 מיום 16.8.2012

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 382
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:16.08.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק החשמל, תשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן:"הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עדכון החלטה מס' 1 מישיבה 328 מיום 07.03.11

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 353
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.11.2011

  החלטה מס' 1 - עדכון החלטה מס' 1 מישיבה 328 מיום 07.03.11 בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הכרה עקרונית בעלות חכירת אוניה מגזזת

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 339
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:20.06.2011

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות") כי עקב אי הוודאות הנובעת מהאפשרות למחסור בגז טבעי בשנת 2013 ובהתאם לפעילות שמקדמת רשות הגז הטבעי לאספקת גז טבעי מנוזל (LNG), באמצעות הקמת מצוף ימי אשר יאפשר חיבור אוניית LNG מגזזת לצורך אספקת גז טבעי ממקור נוסף, תכיר הרשות בעלות חכירת אונית LNG מגזזת על ידי חברת החשמל לישראל (להלן: "החברה") ותפעולה בכפוף לתנאים הבאים:

   ההחלטה המלאה
 • עדכון מועדי הפעלה נורמטיביים של יחידות יצור

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 331
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:28.03.2011

  1. הרשות מעדכנת את מועדי ההפעלה הנורמטיביים של יחידות היצור שנקבעו בהחלטה מס' 1 מישיבה מס' 289 מיום 1.2.2010: לעניין "בסיס תעריף למקטע היצור לשנים 2010-2014 ועדכונים למקטע ההולכה והחלוקה" (להלן: ספר בסיס תעריף 2010) כדלהלן:(1)

   ההחלטה המלאה
 • פריסת חוב חברת החשמל לצורך מניעת מצוקת חשמל

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 328
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:07.03.2011

  לאור צפי למחסור בחשמל משנת 2013 ואילך ולאור מצבה הפיננסי הקשה של חברת החשמל (לרבות הורדת הדירוג האחרונה), החליטה רשות החשמל לפרוס את חובה של החברה לצרכנים עד סוף שנת 2025 זאת לאחר פניה למנכ"ל משרד האוצר(1). אמדן עלות הקמת התוספות הקיטוריות בגינן מבוצעת פריסת החוב הינו 3.6 מיליארד ₪.

   ההחלטה המלאה
 • תכנית החירום לחברת החשמל - אי עמידה בלוחות הזמנים

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 265
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:28.06.2009

  1. בהמשך להחלטה מס' 1 של הרשות בנושא "תכנית פיתוח לחברת החשמל לישראל" מישיבה 238, תאריך ה- 30.10.2008, במסגרתה קבעה הרשות "סכום לפיתוח ייעודי לשנים 2009-2010" (להלן – "ההחלטה" ו"הסכום הייעודי" בהתאמה),(1) מעדכנת בזה הרשות את החלטתה ביחס למקרה של אי עמידת החברה בלוחות הזמנים שנקבעו בתכנית החירום להפעלה מסחרית של תחנות הכוח הכלולות במסגרתה, כדלקמן:

   החלטה מלאה: תכנית החירום לחברת החשמל - אי עמידה בלוחות הזמנים
 • תוכנית פיתוח לחברת החשמל לישראל

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 238
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:30.10.2008

  1.נוכח צורכי הפיתוח המואצים להם נדרשת חברת החשמל ובמרכזם תוכנית החירום להקמת יחידות ייצור כפי שקבע שר התשתיות הלאומיות; ולאור מצבה הפיננסי של חברת החשמל וחוסר הודאות בשווקי ההון קובעת הרשות סכום לפיתוח ייעודי לשנים 2009-2010 כדלקמן:

   החלטה בנושא תוכנית פיתוח לחברת החשמל לישראל
 • מתכונת מנגנון הפיקוח על תוספת הגבייה המיוחדת

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 198
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:26.12.2007

 • דחיית מועד השימוע של בסיסי התעריפים במקטע הייצור

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 198
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:26.12.2007

  הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל החליטה לדחות את מועד הפרסום לשימוע של בסיס התעריפים למקטע הייצור עד לא יאוחר מחודש אפריל 2008. (1)(2)(3)(4)

   676
 • צעדים לשיפור מצבה הפיננסי של חברת החשמל

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 192
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:08.08.2007

  הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, לאחר שערכה שימוע ביחס לצעדים אשר בדעתה לנקוט באשר למצבה הפיננסי של החברה(1)(2), מחליטה כדלקמן:

 • נוהל פניות ציבור

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 182
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:18.01.2007

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 52(ג) ו- 73(2) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, מאשרת בזה הרשות את הנוהל לבדיקת תלונות צרכנים והחלטה בהן המצורף כנספח א' להחלטה זו (1)(2)(3).

   נספח א להחלטה - נוהל לבדיקת תלונות צרכנים והחלטה בהן
 • שיוך מחדש של תשומות למקטעי שרשרת החשמל והקצאת העלויות המוכרות לצורך עדכון תעריפים

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 174
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:10.07.2006

  בהמשך להחלטה מס' 4, ישיבה 168, תאריך 18.12.05, ולאחר שקיימה שימוע כדין,(1) מגדירה הרשות את מקטעי הפעילות השונים בשרשרת החשמל ומקצה מחדש את העלויות המוכרות למקטעים אלה על בסיס העלויות שקבעה הרשות בבסיס התעריפים ביולי 2002 (2).

   נספחים להחלטה
 • עקרונות לקביעת בסיסי תעריפים חדשים ועלויות מחז"מים

  חברת חשמל לישראל:חחי מדיניות
  ..
  מספר ישיבה 168
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:18.12.2005

  הרשות לשירותים ציבוריים חשמל קובעת בזה את אבני היסוד שבתכנית העבודה לקביעת בסיסי תעריפים חדשים.

 
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון