החלטות בנושא חובת התייעצות

רשימת החלטות

 • חובת התייעצות בנושא עדכון תכנית פיתוח מערכת המסירה

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 15
  תאריך פרסום:20.10.2013

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "הרשות" או "רשות החשמל") הקבועה בסעיף 19 לחוק משק החשמל התשנ"ו-1996, מפרטת בזאת הרשות את עמדתה ביחס להצעה לעדכון תוכנית הפיתוח למערכת המסירה של חברת החשמל, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין הארכת המועדים הנקובים בסעיפים:

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 14
  תאריך פרסום:20.10.2013

  הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") מתכבדת בזאת להשיב לפניית השר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים במסגרת חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 60(ד12) לחוק משק החשמל, התשנ''ו- 1996 (להלן: "החוק"), בעניין הארכת המועדים הנקובים בסעיפים 60(ד4)(2) ו-(4), (ד8), (ד10) ו- (ד12) לחוק, בתקופה של שנה עד ליום י' בטבת תשע"ה (1 בינואר 2015).

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות לעניין מתן צו דחיית מועדים להארכת תוקף רישיון הספקה

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 410
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:22.07.2013

  1. במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן "הרשות") הקבועה בסעיף 60(ד12) לחוק משק החשמל, התשנ''ו- 1996 (להלן: "החוק"), מפורטת בזאת עמדת הרשות ביחס להענקת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה שאינה חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית, עד ליום 1.1.2014, כדלקמן: הרשות החשמל תומכת בהארכת הצו כאמור.

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות בקשת סולאד אנרגיה בע"מ

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 408
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:08.07.2013

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") הקבועה בתקנה 13(ו) לתקנות משק החשמל (קוגנרציה) התשס"ה-2004 (להלן: "התקנות"), מפורטת בזאת עמדת רשות החשמל לעניין בקשת סולאד אנרגיה בע"מ

   ההחלטה המלאה
 • התייעצות בעניין פרויקט מניה חכמה ברשת החלוקה

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 394
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:21.01.2013

  1. במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "הרשות" או "רשות החשמל") הקבועה בסעיף 19 לחוק משק החשמל התשנ"ו-1996, מפרטת בזאת הרשות את עמדתה ביחס להצעה לעדכון תוכנית הפיתוח ברשת החלוקה של חברת החשמל ולהוסיף לתוכנית, התקנת מנייה חכמה בחצרות צרכני החברה, במתכונת המסמך שהוגש מטעם חברת החשמל, כדלקמן :

   ההחלטה המלאה
 • קיום חובת התייעצות עם הרשות לעניין דחיית המועדים להפרדה בין פעילות אספקה לפעילות חלוקה עד ליום 1.1.2014

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 388
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:03.12.2012

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לחשמל, לעניין דחיית המועדים להארכת רישיונות חברת החשמל לפי סעיף 60 (ד)(11) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק"), ולעניין דחיית המועדים להפרדת הפעילות בין בעל רישיון אספקה לבעל רישיון חלוקה לפי סעיפים 60 (ד(10) ו- 60(ד)(12) לחוק, מפורטת בזה עמדת רשות החשמל להארכת המועדים המבוקשים, באמצעות צו משק החשמל (דחיית מועדים), התשע"ג-2012 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 375
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:05.06.2012

  עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות בנושא רכב טורבינות גז יבילות על ידי חברת החשמל לישראל

   ההחלטה המלאה
 • קיום התייעצות עם הרשות לעניין תיקון תקנות משק החשמל

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 372
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:14.05.2012

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") הקבועה בסעיפים 7 ו- 63 לחוק משק החשמל התשנ"ו-1996, מפורטת בזאת עמדת רשות החשמל לעניין התיקון המוצע בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) התשס"ה-2005 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות בקשת רמת נגב בע"מ שלא להשתמש בשירותי תשתית

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 372
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:14.05.2012

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") הקבועה בתקנה 13(ו) לתקנות משק החשמל (קוגנרציה) התסשס"ה-2004 (להלן: "התקנות"), מפורטת בזאת עמדת רשות החשמל לעניין בקשת רמת נגב בע"מ (להלן: "החברה") משר האנרגיה והמים שלא להשתמש בשירותי תשתית של ספק שירות חיוני להעברת חשמל לצרכן הקוגנרציה שלה, חברת אגן כימיקלים בע"מ (להלן: "חברת מכתשים"), כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עמדת רשות החשמל במסגרת חובת התייעצות בקשת אשדוד אנרגיה בע"מ

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 372
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.05.2012

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") הקבועה בתקנה 13(ו) לתקנות משק החשמל (קוגנרציה) התשס"ה-2004 (להלן: "התקנות"), מפורטת בזאת עמדת רשות החשמל לעניין בקשת אשדוד אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") משר האנרגיה והמים שלא להשתמש בשירותי תשתית של ספק שירות חיוני להעברת חשמל לצרכן הקוגנרציה שלה, חברת אגן כימיקלים בע"מ (להלן: "חברת אגן"), כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • חובת התייעצות עם הרשות – החלטת רשות ביחס לבקשה לשילוב ביומאסה בתחנות הפחמיות של חברת החשמל

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 357
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:19.12.2011

  בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק משק החשמל התשנ"ו- 1996, לעניין חובת התייעצות של שר התשתיות הלאומיות עם הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל, פנה השר אל מליאת הרשות בבקשה לקבלת עמדת מליאת הרשות בסוגיית שילוב ביומאסה ביחידות הפחמיות של חברת החשמל.(1)(2)

   ההחלטה המלאה
 • התייעצות עם הרשות לעניין תיקון תקנות משק החשמל

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 355
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.12.2011

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") הקבועה בסעיף 7 לחוק משק החשמל התשנ"ו, 1996 (להלן: "החוק") מפורטת בזאת עמדת רשות החשמל לעניין התיקון המוצע בתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) התשנ"ח – 1997) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • קיום חובת התייעצות עם הרשות לעניין הארכת תוקפם של רישיונות חח"י

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 355
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:05.12.2011

  במסגרת חובת ההתייעצות עם הרשות לחשמל, לעניין הארכת תוקפם של רישיונות לפי סעיפים 60(ד)(10), 60 (ד)(11) ו- 60(ד)(12) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 , מפורטת בזה עמדת רשות החשמל להארכת המועדים המבוקשים בחוק, באמצעות צו משק החשמל (דחיית מועדים) התשע"ב-2011 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • קיום התייעצות עם הרשות לעניין תיקון תקנות משק החשמל

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 346
  מספר החלטה 17
  תאריך פרסום:08.08.2011

  קיום התייעצות עם הרשות לעניין תיקון תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) התשנ"ח-1997

   ההחלטה המלאה
 • חובת התייעצות זיקה לקרקע

  חובת התייעצות
  ..
  מספר ישיבה 345
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:01.08.2011

  תיקון תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון)(תיקון), תשע"א-2011; תקנות משק החשמל (קוגנרציה)(תיקון), תשע"א- 2011; תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי) (תיקון), תשע"א- 2011; כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני)(תיקון), תשע"א- 2011

   ההחלטה המלאה
   נספח 1
   נספח 2
   נספח 4
   נספח 5
   נספח 3
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון