החלטות בנושא הסדרת משק פרטי

רשימת החלטות

 • עדכון תעריף לייצור חשמל באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות עסקיות שאינן עולות על 50 קילוואט ומערכות ביתיות לצריכה עצמית

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 417
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:24.12.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, ובהתאם לקבוע בהחלטה מס' 9 שהתקבלה בישיבה 389 מיום 25.12.12 (להלן - החלטה 389), החלטת הרשות מס' 10 שהתקבלה בישיבה 395 מיום 18.2.13 המעדכנת את מועדי עדכון התעריף בלוח התעריפים 6.7- 5 והחלטה מס' 7 שהתקבלה בישיבה 412 מיום 2.9.13 המעדכנת את גובה התעריף ומועדו, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות), כדלקמן(1)(2):

   החלטה מס' 9
 • עדכון תעריף לייצור חשמל באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות עסקיות

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 7
  תאריך פרסום:02.09.2013

  בהתאם לסמכותה ועל פי כל דין ובהתאם לקבוע בהחלטה מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.12 (להלן: "החלטה 389") והחלטת הרשות מס' 10 מישיבה 395 מיום 18.2.13 (להלן: "החלטה 395") המעדכנת את מועדי עדכון התעריף בלוח התעריפים 6.7- 5, מחליטה הרשות כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • המשך הסדרה תעריפית ביחס לצריכה וייצור חשמל צרכני באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות עסקיות שאינן עולות על 50 קילוואט

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 410
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:22.07.2013

  בהתאם לסמכותה ועל פי כל דין ובהתאם לקבוע בהחלטת הרשות המקורית הקובעת את תנאי ההסדר החלטה מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.12 (להלן: "החלטה 389") והחלטת הרשות מס' 10 מישיבה 395 מיום 18.2.13 המעדכנת את מועדי עדכון התעריף בלוח התעריפים 6.7- 5, מחליטה הרשות בעניין עדכון התעריפים כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עדכון החלטות רשות בנוגע להסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 403
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:03.06.2013

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו- 1996 (להלן- החוק) ולאחר קיום שימוע כדין, מעדכנת ומבהירה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל את החלטותיה מס' 1 מישיבה 268 מיום 19.7.2009 (להלן: "החלטה 268") ומס' 2 מישיבה 383 מיום 5.9.2012 (להלן: "החלטה 383"), לאחר בחינה מחודשת של הצורך בהמשך קביעת ההסדרים התעריפים תומכי המימון ליצרני חשמל פרטי לפי טכנולוגיות, בהתאם למטרות החוק וצרכי המשק, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
   נספח להחלטה : ספר אמות מידה תומכות מימון
 • החלטה לעניין קביעת תעריף והסדרה למתקני חלוץ בייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 399
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:22.04.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, ובהמשך להחלטת הממשלה 3484 מתאריך 17.7.2011 בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • מתן רישיון קבוע למתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 398
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:20.03.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיון ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקן המחובר לרשת החלוקה, לחברה המפורטת בטבלה להלן (להלן - בעל הרישיון). (1)(2)(3)(4)(5)

   ההחלטה המלאה
 • עדכון לוח התעריפים למתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת החלוקה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 396
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:04.03.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, ולאחר קיום שימוע כדין, מעדכנת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) את לוח התעריפים 6.7 – 7 (1), ואת החלטת הרשות מס' 2 משיבה 356א' מיום 13.12.11 כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • תיקון להחלטת רשות 2 מישיבה 383 מיום 5.9.2012

  הסדרת משק פרטי
  ..
  מספר ישיבה 396
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:04.03.2013

  בתוקף סמכותה על פי חוק משק החשמל התשנ"ו-1996, ובהמשך להחלטה מספר 2 מישיבה 383 מיום 5.9.2012 "תיקון להחלטת רשות מס' 2 מישיבה 375 מיום 4.6.2012 בעניין הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים" (להלן: "החלטה 383") קובעת הרשות כדלהלן:

   ההחלטה המלאה
 • תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 396
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:04.03.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים המחוברים לרשת החלוקה כמפורט מטה: (1)(2) (3) (4) (5) (6)(7)

   ההחלטה המלאה
 • תעריפי קוגנרציה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 394
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:21.01.2013

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 (להלן – החוק) ולאחר קיום שימוע כדין, מתקנת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל את החלטה מס' 1 מישיבה 377 מיום 15.06.12 ואת החלטה מס' 1 מישיבה מספר 211 מיום 01.05.08, וקובעת בזה כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • שילוב יצרנים פרטיים הפועלים בדלק שאיננו גז טבעי לטובת חורף 2013

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 392
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:09.01.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו- 1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין קובעת הרשות הסדר ליצרנות פרטית כדלקמן במסגרת נקיטת צעדים למניעת אירועי מחסור בחשמל בחורף 2013:

   ההחלטה המלאה
 • הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 389
  מספר החלטה 10
  תאריך פרסום:25.12.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) הסדרה להקמתם של מתקני ייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" כמפורט בהחלטה שלהלן 1:

   ההחלטה המלאה
 • המשך הסדרה תעריפית ביחס לצריכה וייצור חשמל צרכני

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 389
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:25.12.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, ובהמשך לקבוע בסעיפים ב(6) ו-ג(3) להחלטת רשות מס' 2 מישיבה 362 מיום 6.2.2012 (להלן: "החלטה 362"), מפרסמת בזה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "הרשות") את ההסדר התעריפי המעודכן למתקנים לייצור חשמל צרכני באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות שאינן עולות על 50 KW, כמפורט בהחלטה שלהלן:

   ההחלטה המלאה
 • עדכון תעריף למתקנים סולאריים מעל 50 KW המחוברים לרשת החלוקה, במכרזי קרקע מטעם המדינה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 389
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:25.12.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, מעדכנת בזה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן:"הרשות") את החלטותיה ומעדכנת בזה את התעריף למתקנים סולאריים, שיפעלו ברשת חלוקת החשמל באמצעות מכרזי קרקע מטעם המדינה (באמצעות מינהל מקרקעי ישראל), כמפורט בהחלטה שלהלן(1):

   ההחלטה המלאה
 • עדכון לוח התעריפים למתקני ייצור חשמל

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 385
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:15.10.2012

  החלטה מספר 1 מישיבה 385 מיום 15.10.2012 - עדכון לוח התעריפים למתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת ההולכה באמצעות טכנולוגיות סולאריות פוטו וולטאית (לרבות מכרזי קרקע ברשת ההולכה)

   ההחלטה המלאה
   מכתב נלווה
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון