תמצית זכויות הצרכנים

 
 1. ​​​​​חשבון החשמל יוגש על בסיס קריאת מונה אחת לתקופת חשבון.
 2. צרכן יהיה רשאי לבצע קריאה בעצמו במצבים בהם לא נקרא מונה באמצעות פנייה למוקד 103 של חברת החשמל.
 3. צרכן רשאי לבקש ביצוע של קריאת מונה מיוחדת (בתוספת תשלום).
 4. במקרה של ביצוע הערכה בשל דילוג יזום (ספק שירות חיוני לא הגיע ביוזמתו למקום הצרכנות) הצרכן יקבל פיצוי הקבוע בלוחות התעריפים המתאימים במקרה שהפר את המגבלות המוטלות על ביצוע הערכה מסוג זה.
 5. צרכן רשאי לבקש בדיקת מונה במקום צרכנות ללא חיוב בתשלום אחת לשלוש שנים.
 6. צרכן רשאי לבחור מי יבדוק את המונה, ספק שירות חיוני לבין מעבדה המוסמכת לכך מטעם הרשות להסמכת מעבדות.
 7. מבקש חיבור רשאי להירשם כצרכן במקום צרכנות, בתוך 15 יום יקבל הצרכן החדש פירוט של זכויותיו וחובותיו באישור ככתוב על הרישום.
 8. צרכן רשאי להעביר את זכותו במקום צרכנות אל צרכן אחר, לצורך ביצוע החלפת צרכנים יודיע הצרכן על עזיבתו, הצרכן החדש ירשם במקום הצרכנות בהתאם להליך רישום צרכן חדש.
 9. צרכן רשאי לבקש שיותקן לו מונה תשלום מראש שמאפשר קניה של קוטשים המקודדים על כרטיס מגנטי, במקרה זה צבירת החשמל משולמת מראש ולא בדיעבד.
 10. צרכן רשאי לבקש שחשבון החשמל שלו (דו-חודשי) יחולק לשנים ללא ריבית והצמדה.
 11. צרכן יקבל במסגרת חשבון החשמל שלו מידע אקטואלי ורלוונטי לצריכת החשמל- אופן התשלום, התעריף, כמות החשמל שנצרכה, אפשרות פריסה לתשלומים אם קיימת.
 12. צרכן יקבל אחת לשנה הודעה מטעם ספק שירות חיוני הכוללת בתוכה סיכום של החיובים והתשלומים ששילם הצרכן.
 13. תשלום חשבון החשמל יבוצע בתוך פרק זמן של 11 יום ( חשבון חד חודשי) ו-14 יום (חשבון דו חודשי).
 14. צרכן רשאי לבקש כי ספק שירות חיוני יגיע למקום הצרכנות על מנת לבצע גביה (תשלום).
 15. צרכן רשאי להגיש השגה על חשבון החשמל. במועד טיפול בהשגה לא יופעלו אמצעי גביה וניתוק.
 16. צרכנים הזכאים להנחה בתעריף החשמל יזוכו במסגרת חשבון חשמל בסך הקבוע בתקנות משרד האנרגיה. במקרים של קביעת זכאות רטרו אקטיבית יוחזר לצרכן כספו בהתאם לסעיפים הקבועים במוסד המוסמך.
 17. צרכן רשאי לבקש התקנה של מונה תעו"ז על מנת שיוכל לכלכל את צריכתו בהתאם לתעריפים משתנים. התקנת המונה תעשה בפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים בכפוף למלאי מונים קיים.
 18. השגתו של צרכן תענה בפרק זמן שלא יעלה על 21 ימי עבודה, במידה של הפרה יפצה ספק שירות חיוני את הצרכן בסכום הקבוע בלוחות התעריפים הרלוונטיים.
 19. צרכן רשאי להגיש תלונה שתטופל במקום הצרכנות עבור נושא בגין רמת מתח ותקלה בגין מתקן ראשי.
 20. חיבורים: מבקש חיבור ראשי להגיש בקשה לחיבור לרשת בשני אפיקים:
        א. אפיק חיבור רגיל
        ב. אפיק חיבור מהיר
  לשני אפיקים אלה נקבעו לוחות זמנים שהפרה של זמנים אלו מזכים את הצרכן בתשלום הקבוע בלוחות התעריפים.
 21. צרכן זכאי לקבל הודעה מראש על הפסקת חשמל מתוכננת. במקרים בהם הוכח כי לא קיבל הודעה יזוכה הצרכן בסכום הקבוע בלוחות התעריפים.
 22. צרכן זכאי לקבל הודעה על ביטול הפסקת חשמל מתוכננת מעל 24 שעות לפני מועד הפסקת החשמל.
 23. צרכן זכאי להצטרף להסדרי ניהול מחסור שמפרסמת הרשות על פי התנאים המפורטים והמתאימים לכ צרכן וצרכן.