תנאי שימוש

 

תנאי שימוש במידע באתר משרד : הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל

כללי
הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, מדינת ישראל (להלן: "רשות החשמל") מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכות יוצרים
שירות מקוון זה (להלן: השירות/האתר) מנוהל ומתוחזק על ידי רשות החשמל. היצירות המופיעות באתר זה (להלן: היצירות/התוכן/החומר המוגן) , לרבות תכני האתר, תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ובתנאיו. זכות היוצרים מצויה בבעלות רשות החשמל או בבעלותם של צדדים שלישיים (להלן: בעלי הזכויות). כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה לגבי תצלומים המצויים בבעלות מלאה של רשות החשמל או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו'). בכל בקשה לעשיית שימוש שאינו מותר כאמור, או בקשר ליצירות אשר הרישיון שלהלן אינו חל עליהן, יש לפנות לרשות החשמל בכתובת הדוא"לPniaweb@pua.gov.il  או לבעל הזכות, לפי העניין.

 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא רשות החשמל ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת רשות החשמל.

רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של רשות החשמל המופיעים באתר זה

בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה דיני זכויות היוצרים ודיני הגנת הפרטיות, רשות החשמל מאפשרת בזאת  שימוש חופשי וללא תשלום, בתצלומי סטילס המופיעים באתר, שזכות היוצרים בהם שייכת למדינה במלואה, ובכפוף לתנאים הבאים:

א. הגדרות

1.         "נותן הרישיון" הוא רשות החשמל, מדינת ישראל (להלן גם " רשות החשמל "), בעל זכות היוצרים בתצלום.

2.         "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.

3.         "התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה.

4.         "המשתמש" הוא מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.

ב. כללי

1.         רשות החשמל מציעה בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.

2.         יודגש, כי רשות החשמל איננה בעלת זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש לרשות החשמל זכות יוצרים. על מנת לוודא כי התצלום המבוקש אינו חוסה תחת זכויות צד שלישי, יש לפנות לכתובת הדוא"ל: Pniaweb@pua.gov.il  .

3.         התצלומים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.

 

ג. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לכל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

1.         העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;

2.         יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.

3.         הענקת רישיון-משנה בתצלום – אסורה.

4.         בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את האתר בו מצוי התצלום.

5.         למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם רשות החשמל. כל שימוש בתצלומים כאלה, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.

6.         יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.

7.         רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

8.         רישיון זה אין בו כדי לחייב את רשות החשמל להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.

9.         הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את רשות החשמל להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.

10.        בכל  שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות ל רשות החשמל בכתובת הדוא"ל Pniaweb@pua.gov.il  על-מנת לקבל את הסכמתה בכתב.

 

ד. פקיעת הרישיון

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.


פרטיות
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט , והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

 

מצגים, אחריות והסרת אחריות.

  • השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  • הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  • רשות החשמל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
  • רשות החשמל שומרת לעצמה את הזכות להוריד תוכן מהאתר בכל עת.
  • רשות החשמל לא תישא באחריות להתאמת השירות, הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש.
  • רשות החשמל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  • רשות החשמל לא תישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
  • רשות החשמל לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות וכן לא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, באישור רשות החשמל, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. רשות החשמל לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).

שונות

1.         תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:

א.         צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של רשות החשמל.

ב.         רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש.

2.         פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

ט.ל.ח. האמור באתר זה ניתן כשירות לציבור בלבד. אין לראות בו מידע מחייב המהווה התחייבות משפטית מטעם הרשות כלפי מאן דהוא.

​