אגף צרכנות ופניות ציבור ברשות החשמל

 

​​​​​​​​אגף הצרכנות ברשות החשמל

הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל הוקמה מתוקף חוק משק החשמל, התשנ"ו- 1996 אשר אושר בכנסת ביום 21 במרץ 1996. הרשות הוסמכה להסדיר ולפקח על פעילותם של בעלי רישיון לאספקת חשמל בשני תחומים:
 א . קביעה ועדכון התעריפים לשרותי אספקת חשמל.
 ב . קביעת אמות מידה לטיב, רמה ואיכות השירותים הניתנים לפקוח על מלוי חובותיהם של בעלי רישיון בתחום זה.

ייעודו של אגף הצרכנות

ייעודו של האגף ברשות הוא לקבוע ולפקח מטעם הרשות על טיב,רמה ואיכות השירותים המסופקים לצרכני החשמל במשק.

אגף צרכנות ופניות הציבור – כי חשוב לנו שתקבלו את השירות המגיע לכם:

הטיפול בפניות הציבור מאפשר לרשות לעמוד מקרוב על הלקויים הקיימים כיום ביחסי ספק-צרכן במשק החשמל, אם בכללים לאספקת החשמל לצרכנים ואם באמנת השירות של חברת החשמל לישראל בע"מ. לקויים אלה ופתרונות להם יכללו במסגרת אמות המידה אשר ישמשו  את הרשות  לפיקוח אובייקטיבי על בעלי הרישיון לאספקת החשמל.

כיצד האגף עובד?

מחלקת פניות הציבור באגף הצרכנות, נסמכת במלאכתה זו על חוקי מדינת ישראל, נהלי  טיפול בצרכנים  שהתפתחו בחח"י ונגזרו מן הכללים לאספקת חשמל, פניות ציבור המעלות נושאים עקרוניים לבדיקה, החסרים התייחסות מתאימה בהנחיות הקיימות כיום, על אמנת חברת החשמל וכן על דוחות הפעילות השוטפת של חברת החשמל. בחינות דוחות אלו  מסייעת למחלקת פניות הציבור ללמוד את הנושאים העיקריים הנדונים במחלוקות בין ספק שירות חיוני לצרכניו וחיפוש אחר פתרונות הולמים לבעיות אלה, שיכללו במסגרת אמות המידה. נציגי  ארגוני הצרכנים משתתפים במהלך זה והם רשאים להביא בפני הרשות את הצעותיהם ועמדותיהם לשיפורים. הרשות בוחנת הצעות אלה בראיה כוללת של עלויות וטיב שרות והאיזון הנאות ביניהם.

 

אגף פניות הציבור – אתם שואלים ואנחנו עונים:

פניית צרכן מתקבלת ברשות בכתב בלבד, בצירוף המסמכים הרלוונטיים: תכתובת הצרכן-חברת החשמל; תשובת חברת החשמל עליה הוא מערער, מסמכים חדשים התומכים בעמדתו וכדומה. ניתן לפנות גם דרך טופס הפנייה המקוון באתר.

 

באילו מקרים ניתן לפנות לאגף פניות הציבור?

האגף לפניות הציבור ברשות בודק תלונות צרכנים לאחר שאלו טופלו על ידי נציבות תלונות הציבור של חברת החשמל.

ניתן לפנות אל נציבות תלונות הציבור בחברת החשמל באמצעות פקס' מספר: 1-800-200-103

או דרך אתר האינטרנט של חברת החשמל, כתובתו: www.iec.co.il

במידה וצרכן פנה אל הנציבות ונענה על ידה ומבקש לערער על התשובה שניתנה לו הוא מוזמן לפנות אל מחלקת פניות הציבור ברשות לשירותים ציבוריים – חשמל.

אופן הפנייה אל הרשות:​

הפנייה תיעשה בכתב באופנים הבאים:

באמצעות הדואר – ת.ד. 1296, ירושלים 9101202​

באמצעות הטלפון– 02-6217100​

באמצעות הפקס – 02-6217183

בא​​מצעות דואר אלקטרוני

על הצרכן לצרף לפנייתו העתקי ההתכתבות מול חברת החשמל וכל תכתובת הרלוונטית לתלונתו.

המחלקה לפניות הציבור תבדוק תלונות צרכנים ותקבל החלטה בהן בהתאם ל- "נוהל לבדיקת תלונות צרכנים"  - החלטה מס' 57202  מיום 23.12.2019​

חופש המידע 

בהתאם לסעיף 2 (1) לחוק חופש ובכפוף להוראות החוק, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהרשות לשירותים ציבוריים חשמל. על המבקש לקבל מידע מאת הרשות לשאת בתשלומים כפי שנקבעו בתקנות חופש המידע (אגרות) 1999. ניתן לפנות בבקשת מידע מהרשות, דרך טופס הפנייה המקוון.