מכרזים

 • מכרז פומבי מס' 8/2019 לקבלת שירותים משפטיים

  ..
  תאריך פרסום:30.12.2019
  תאריך אחרון להגשה:20.02.2020

  ​רשות החשמל באמצעות הלשכה המשפטית, מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותים משפטיים בנושאים בהם עוסקת הרשות והכל כמפורט במסמכי המכרז

   מכרז פומבי 8 2019 לקבלת שירותים משפטיים לרשות החשמל (נוסח מעודכן ליום: 29.01.2020)
   מכרז פומבי מס' 8/2019 לקבלת שירותים משפטיים (הנוסח הקודם)
   מענה לשאלות הבהרה
   מודעה לעיתון
   נספח ה למכרז
   ריכוז שאלות הבהרה ומענה במכרז פומבי 8/2019(פרסום שני)- לקבלת שירותי ייעוץ משפטי
 • מכרז פומבי מס' 10/2019 – לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל

  ..
  תאריך פרסום:30.12.2019
  תאריך אחרון להגשה:30.01.2020

  ​רשות החשמל מבקשת בזאת לקבל הצעות לשירותי ביקורת פנים לרשות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 

   מכרז פומבי מס' 10/2019 – לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל
   מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי 10 2019 לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות
   נספחים למכרז- Word
 • מכרז פומבי מס' 11/2019– לקבלת שירותי ייעוץ בנושא התקנת מתקני מקורות אנרגיה מבוזרים ברשת החשמל

  ..
  תאריך פרסום:30.12.2019
  תאריך אחרון להגשה:30.01.2020

  ​רשות החשמל  מעוניינת לקבל הצעות לשירותי ייעוץ בנושא התקנת מתקני מקורות אנרגיה מבוזרים ברשת החשמל (להלן: "מתקנים מבוזרים") כמפורט במסמכי מכרז זה.

   התקנת מתקני מקורות אנרגיה מבוזרים ברשת החשמל
 • מכרז פומבי מס' 02/2019 – לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בנושאי תכנון והסדרה של משק החשמל בישראל

  ..
  תאריך פרסום:30.06.2019
  תאריך אחרון להגשה:31.07.2019

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ
  בנושא תכנון והסדרה לקידום משק החשמל

   02.2019-מכרז תכנון יעוץ והסדרה.pdf
   מודעה לעיתונות + לפ''מ.pdf
   מודעה לעיתונות בערבית.pdf
   מכרז מס' 02.2019 תכנון יעוץ והסדרה - מסמכים מעודכנים 17.07.19
   מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 02.2019
 • מכרז פומבי מס' 05/2019 - לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ וסיוע סטטיסטי

  ..
  תאריך פרסום:30.06.2019
  תאריך אחרון להגשה:24.07.2019

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ
  וסיוע סטטיסטי כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירותים" או "העבודה").
  לצורך כך וכפי שיפורט להלן, מבקשת הרשות להיעזר בשירותיו של יועץ בעל ניסיון עשיר ומוכח
  בבקרה ובנייה של מודלים סטטיסטיים מורכבים ובכלל זה הקבצות סטטיסטיות.

   מכרז פומבי מס' 05-2019 לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע סטטיסטי.pdf
   מודעה לעיתונות + לפ''מ.pdf
   מודעה לעיתונות - בערבית.pdf
   מכרז פומבי מס' 05-2019 לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע סטטיסטי - מסמכים מעודכנים 17.07.19
   תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 05.2019
 • מכרז פומבי מס' 03/2019 לקבלת הצעות ליישום והטמעה של חובת הדיווח של ספק שירות חיוני במערכת BI של רשות החשמל ותחזוקה

  ..
  תאריך פרסום:05.05.2019
  תאריך אחרון להגשה:25.06.2019

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות ליישום והטמעה של חובות הדיווח של ספק שירות חיוני במערכת דיווח BI שקיימת ברשות החשמל ותחזוקתה.

   הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות מכרז 03.2019
   מודעה בעברית מכרז פומבי
   מודעה בערבית מכרז פומבי
   מכרז פומבי 03-2019
   מענה לשאלת הבהרה (1)
   הודעה על עדכון מסמכי המכרז
   מסמכי המכרז המעודכנים -BI
   מענה לשאלות הבהרה- 6.6.19
 • מכרז פומבי מס' 20/2018 – לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים-כלכליים הקשורים לבקרה על ביצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל

  ..
  תאריך פרסום:15.11.2018
  תאריך אחרון להגשה:06.12.2018

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים-כלכליים הקשורים לבקרה על ביצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל (להלן: "השירות/ים" או "העבודה").  
  רקע: 
  במקטע ההולכה והחלוקה של משק החשמל ,חברת החשמל לישראל (להלן: "חח"י )"מהווה ספק שירות חיוני והיא אמונה על פיתוח, תפעול ותחזוקה של רשת ההולכה והמסירה במתח עליון, על, גבוה  קשרה באופן ישיר בין היקף 2018 ונמוך. החלטת הרשות על בסיס התעריף לרשת מחודש אפריל ההשקעות של החברה לבין תעריף הרשת לצרכן.  
  תוכניות הפיתוח של רשת ההולכה והחלוקה מתמקדות בצרכי הרשת לחיבור אזורי הביקוש, הגברת אמינות ויתירות הרשת וחיבור של מתקני ייצור קונבנציונאליים ואנרגיה מתחדשת הנדרשים לשם  .)" (להלן: "תוכנית הפיתוח 2030 עמידה בצרכי הייצור של המשק וביעדי הממשלה עד שנת 
  רשות החשמל נדרשת לשירותי ליווי ,ייעוץ ובקרה על ביצוע פרויקטים של פיתוח רשת החשמל (הולכה 2022 וחלוקה) על ידי חח"י בהתאם לתוכנית הפיתוח לשנים - שתאושר על ידי שר האנרגיה .בפרט 2018 הבקרה תתמקד בפרויקטים בהיקפים גדולים בעלי חשיבות אסטרטגית למשק החשמל. 
  להרחבה בנושא הפרויקטים הכלולים בתוכנית הפיתוח ניתן לעיין בהצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין  1.30.5.2018 מיום 2022-2018 חובת היועצות בנושא תכנית פיתוח מערכת המסירה לשנים
   

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום 15/11/18
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום 26/11/18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון להגשת הצעות עד יום  6/12/18עד השעה: 12:00

   


   מכרז פומבי מס' 20/2018 – לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים-כלכליים הקשורים לבקרה על ביצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל
 • **מבוטל** מכרז פומבי מס' 17/2018 – לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים-כלכליים הקשורים לבקרה על תכנון וביצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל

  ..
  תאריך פרסום:18.10.2018
  תאריך אחרון להגשה:18.11.2018

  מסמכי מכרז 17/2018 מבוטלים, יפורסם מכרז חדש שמספרו 20/2018 מעודכן כולל שינויים
  במסמכי המכרז.

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים-כלכליים הקשורים לבקרה על תכנון וביצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל (להלן: "השירות/ים" או "העבודה"). 

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום 18.10.18
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום 28.10.18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון להגשת הצעות עד יום  18.11.18עד השעה: 12:00


   שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים -כלכליים הקשורים לבקרה על תכנון ויצוע של תוכנית פיתוח הולכה וחלוקה של רשת החשמל.pdf
   הבהרה מכרז 17/2018
 • מכרז פומבי מס' 14/2018– התקשרות למתן שירותי ייעוץ בנושא הערכות משק החשמל לחירום

  ..
  תאריך פרסום:04.10.2018
  תאריך אחרון להגשה:06.12.2018

  ​* שימו לב: מועד ההגשה נדחה לתאריך: 06.12.2018 *

  רשות החשמל )להלן: "הרשות" או "המזמין" (מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא הערכות משק החשמל לחירום (להלן: "השירותים").

  רשות החשמל הינה הגורם האחראי על הערכות בשגרה למגוון תרחישי חירום במשק החשמל. הרשות מבקשת להסדיר את ההערכות כאמור, לרבות מול הגורמים המרכזיים הפועלים במשק החשמל, בין היתר משרד האנרגיה, חברת החשמל לישראל, יצרני חשמל פרטיים ועוד.

  לאור האמור לעיל נדרשת רשות החשמל למסד בסיס ידע מקצועי ולבצע פעולות להסדרת ההערכות בשגרה לעתות חירום.

   

  תאריכים ומועדים:

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  4.10.18
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום ה' 25.10.18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ה' 15.11.18 עד השעה: 12:00

   מכרז פומבי מס' 14/2018– התקשרות למתן שירותי ייעוץ בנושא הערכות משק החשמל לחירום
   הבהרות למכרז 14 + שינוי מועד
 • מכרז פומבי מס':15/2018 התקשרות למתן שרותי יעוץ בנושא מערך תשלומים וסליקה במשק החשמל

  ..
  תאריך פרסום:04.10.2018
  תאריך אחרון להגשה:19.11.2018

  ​רשות החשמל (להלן: "הרשות" או "המזמין") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא מערך תשלומים וסליקה במשק החשמל בישראל.

  לצורך כך וכפי שיפורט להלן, מבקשת הרשות להיעזר בשירותיו של יועץ/ים בעלי ניסיון עשיר ומוכח בהקמה ובליווי של מערך תשלומים וסליקה בישראל.

  היועץ/ים יעמיד/ו את השירות לרשות באופן בלעדי ולא יהיה/ו רשאי/ים לייתן שירותים מכל סוג שהוא לגופים  המעורבים במשק החשמל הישראלי והכל כמפורט בסעיף ניגוד העניינים.

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  4.10.18
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום א' 21.10.18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון למענה הרשות לשאלות ההבהרהלא יאוחר מ- 5 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ב' 19.11.18 עד השעה: 12:00

   


   מכרז פומבי מס': 15/2018 התקשרות למתן שרותי יעוץ בנושא מערך תשלומים וסליקה במשק החשמל
   מסמכי מכרז מתוקנים - מכרז 15
   תשובות לשאלות הבהרה מכרז 2018_15 (002)
 • מכרז פומבי מס' 16/2018 לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בתחום החשמל

  ..
  תאריך פרסום:04.10.2018
  תאריך אחרון להגשה:08.11.2018

  תפקידה של רשות החשמל הוא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות.  לשם כך הרשות קובעת, בין היתר, את רמת איכות החשמל, אמינות אספקת חשמל ורמת השירות הניתנת לצרכני החשמל.

  החטיבה הכלכלית-פיננסית נדרשת לשירותי ליווי וייעוץ לצורך טיפול שוטף בבעיות בתחום איכות החשמל, אמינות אספקת החשמל ולעדכון שוטף של רמת השירות הניתנת על ידי יצרני חשמל ובעלי רישיונות אחרים במשק החשמל, לצרכני החשמל.

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה' , 4.10.18
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום א', 14.10.18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ה', 8.11.18 עד השעה: 12:00

   מכרז פומבי מס' 16/2018 לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בתחום החשמל
   תשובות לשאלות הבהרה מכרז 16 2018.pdf
 • מכרז פומבי מס' 16/2017– התקשרות למתן שירותי ייעוץ לפירושים ולסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו

  ..
  תאריך פרסום:28.12.2017
  תאריך אחרון להגשה:17.01.2018

  מכרז פומבי מס' 16/2017– התקשרות למתן שירותי ייעוץ לפירושים ולסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו

   

  רשות החשמל )להלן: "הרשות" או "המזמין" (מעוניינת לקבל הצעות  לשרותי ייעוץ לפירושים ולסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל התשי"ד-1954 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן- "החוק").

  למנהל החשמל מגיעות פניות רבות בסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל ובכלל זה פירוש של החוק לצורך יישומו בהיבטים מקצועיים. מנהל מינהל החשמל  מתבקש להסדיר ביצוע עבודות ספציפיות במתקני חשמל ברמה בטיחותית ראויה ולבחון מענה של הסוגיות עולה בקנה אחד עם פרשנות החוק והתקנות.

   לאור האמור נדרש מנהל מינהל החשמל לבניית בסיס ידע מקצועי.

  בכל מקרה, יובהר כי השירותים שיספק היועץ הינם שירותי יעוץ מקצועיים בתחום החשמל אשר יהוו השלמה לפעילות היחידה המקצועית והלשכה המשפטית וכי בכל מקרה אין מדובר בשירותי ייעוץ משפטי.

   

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  28.12.17
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום ה' 4.1.18
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ד 17.1.18 עד השעה 12:00


  המכרז המלא מצורף לעיונכם.

   מכרז פומבי מס' 16/2017– התקשרות למתן שירותי ייעוץ לפירושים ולסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל התשי"ד-1954 ותקנותיו
   תשובות לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 16/2017 – התקשרות למתן U שירותי ייעוץ לפירושים ולסוגיות מקצועיות שעולות ביחס ליישום חוק החשמל התשי"ד 1954- ותקנותיו
 • מכרז פומבי מס' 17/2017– התקשרות למתן שירותי ייעוץ וליווי מינהל החשמל במסגרת עבודתו בועדת תמ"א 10

  ..
  תאריך פרסום:28.12.2017
  תאריך אחרון להגשה:17.01.2018

  ​רשות החשמל )להלן: "הרשות" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות למתן שרותי ייעוץ למינהל החשמל, לליווי עבודת מנהל מינהל החשמל כיו"ר ועדת תמ"א 10.

  לאור תכניות סטטוטוריות שמתקבלות בנושא תכנון פיזי של מתקני וקווי חשמל מהציבור העוסק בתחום החשמל, מנהל מינהל החשמל שמשמש כיו"ר ועדת עורכי תמ"א 10, מתבקש להוביל ולרכז את העבודה של ועדת עורכי תמ"א 10  במטרה לקדם פיתוח הייצור והולכת החשמל לשם פיתוח משק החשמל כולו.

  לשם כך נדרש מנהל מינהל החשמל כיו"ר ועדת עורכי תמ"א 10 לייעוץ בנושאים הנתונים לסמכותו.

  בכל מקרה, יובהר כי השירותים שיספק היועץ הינם שירותי יעוץ מקצועיים אשר יהוו השלמה לפעילות היחידה המקצועית.

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  28.12.17
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום ה' 4.1.18
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ד' 17.1.18 עד השעה 12:00


  המכרז המלא מצורף לעיונכם.

   מכרז פומבי 17 2017- התקשרות למתן שירותי ייעוץ וליווי מינהל החשמל החשמל במסגרת עבודתו תמא 10 - 01282917 (2)
   תשובות לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 17/2017 – התקשרות למתן U שירותי ייעוץ וליווי מנהל החשמל במסגרת עבודתו בועדת תמ"א 10
 • מכרז מס' 18/2017- לקבלת שירותי אספקה, הובלה, הרכבה, התקנה ותחזוקה של כסאות אודיטוריום

  ..
  תאריך פרסום:28.12.2017
  תאריך אחרון להגשה:17.01.2018

  רשות החשמל (להלן: "הרשות") מזמינה אתכם בזאת להגיש את הצעתכם לאספקה, הובלה, הרכבה, התקנה ותחזוקה של כסאות אודיטוריום, ומתן אחריות, עבור הרשות שתשוכן בבניין ג'נרי 2 קומה 7 ירושלים (להלן: "השירותים" או "העבודה"), והכל כפי שיפורט להלן במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. כללי

  רשות החשמל עוברת ממשרדיה שברח' הסורג 1 בירושלים לבניין ג'נרי 2 בקרית הממשלה; במסגרת זו מבקשת הרשות לרהט את חדר הישיבות המרכזי, תוך מקסום מספר היושבים בחדר, ולכן היא נדרשת לכיסאות אודיטוריום מרופדים, נוחים לישיבה, החוסכים מקום ומגדילים את כמות היושבים בחדר. כמו כן בהעדר  שימוש עצם קיפולם מגדיל את שטח החלל ומאפשר מקסום תכולת החדר בעת כינוסים קצרי מועד ורבי משתתפים.

   


  1.1     תאריכים ומועדים:

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  28.12.17
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום ה' 4.1.18
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ד' 17.1.18 עד השעה 12:00


  המכרז המלא מצורף לעיונכם.

   לקבלת שירותי אספקה, הובלה, הרכבה, התקנה ותחזוקה של כסאות אודיטוריום.pdf
 • מכרז פומבי מס' 19/2017 – שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים הקשורים לתפעול ותכנון מערכת החשמל במקטעי הייצור והרשת

  ..
  תאריך פרסום:28.12.2017
  תאריך אחרון להגשה:17.01.2018

  רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים ביחס לתפעול ותכנון מערכת החשמל במקטעי הייצור והרשת (להלן: "השירות/ים" או "העבודה").

  רקע:

  תפקידה של רשות החשמל הוא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והכול תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות.  לשם כך הרשות קובעת, בין היתר, את העלות המוכרת לחברת החשמל וגוזרת מעלות זו תעריפים.

  בין תפקידיה של הרשות לבחון את מקטעי הפעילות של חברת החשמל ואת השירותים שעליה לספק כספק שירות חיוני, תוך תמרוץ החברה לפעול במסגרת של מזעור עלויות ותוך אבטחת האמינות והיתירות.

  החטיבה הכלכלית-פיננסית נדרשת לשירותי ליווי וייעוץ הנדסיים בתחומי הייצור וההולכה לשם מציאת אופטימום בהעמסת יחידות הייצור ומערכת המסירה במסגרת האילוצים המשקיים בה פועל מנהל המערכת.

  תאריכים ומועדים

  פעילותתאריך
  מועד פרסום המכרזיום ה'  28.12.17
  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשותיום ה' 4.1.18 עד השעה: 12:00
  המועד האחרון להגשת הצעות  עד יום ד' 17.1.18 עד השעה: 12:00


  המכרז המלא מצורף לעיונכם.


   מכרז פומבי מס19_2017 שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים הקשורים לתפעול ותכנון מערכת החשמל במקטעי הייצור והרשת
   תשובות לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 19/2017 – שירותי ייעוץ U וסיוע הנדסיים הקשורים לתפעול ותכנון מערכת החשמל במקטעי הייצור והרשת
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון