מאגר נתונים: עדכוני המדדים המשפיעים על תעריפי החשמל ביחס לחישוב שבוצע בעדכון השנתי 2015

01/04/2018
​​​​​

פרסום לציבור 

עדכוני מדדים ביחס לעדכון השנתי של תעריפי החשמל לשנת 2015

שלום רב,

רשות החשמל מבקשת לשקף לציבור עדכונים מדדיים המשפיעים על העדכונים השנתיים בתעריפי החשמל השונים לציבור.

בכוונת הרשות להמשיך ולפרסם, מידי חודש, את הלוח המצורף, הכולל את השינויים המדדיים שהתרחשו מאז העדכון השנתי 2015 שאושר בישיבת מליאת רשות מיום 7.9.15 בישיבה מס' 474, ואשר הסתמך על המדדים שהיו בתוקף ב- 16.7.15.

לצד המדדים מפורטים משקלותיהם, כפי שחושבו בתעריף לציבור שאושר על ידי מליאת הרשות.

יש לציין שפרסום המידע הינו ביחס לעדכון תעריף החשמל השנתי האחרון (לשנת 2015), ואין בו כדי לקבוע לעניין העדכון השנתי לשנה העוקבת (לשנת 2016), מכיוון שבעדכון תעריף החשמל השנתי לשנה העוקבת (2016) ילקחו בחשבון, בנוסף לעדכוני המדדים, גם נתוני בסיס שונים כנתוני הביקוש והייצור בפועל של שנת 2015, והכל בהתאם למתודולוגיה שפורסמה בהחלטת רשות מס' 1 מיום 1.2.2010 בישיבה מס' 289.

אין בידי פרסום זה לכבול את שיקול דעתה של המליאה ביחס להחלטות כלשהן על התעריף.

                                                                                

          ב ב ר כ ה,

                                 ד"ר תניב רופא                           

סמנכ"ל החטיבה הכלכלית - פיננסית

הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל

 

 

העתקים:​

מנחם קמיש, ראש אגף כלכלה

אריאל אלמסי, אגף כלכלה


( מאגר הנתונים של המדדים, מתעדכן כאן מדי חודש ויובא לעיון הציבור, מטה)

 

קבצים להורדה: