מינהל החשמל-הנחיות הנדסיות, הבהרות, פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו

16/05/2019

​מעת לעת, מינהל החשמל מפרסם הנחיות הנדסיות, הבהרות, פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו.​

נלווה לפרסום, קובץ מפתח נושאים לסיווג התשובות בהתאם לתקנות והסבר על תהליך מתן פירושים והבהרות להוראות חוק החשמל ותקנותיו.

בהמשך לפרסום ההנחיה להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי על ידי מנהל מינהל החשמל (להלן: "ההנחיה"), הרינו להבהירכם כי לשם הוכחת העמידה בהוראות ההנחיה על מבקש החיבור להציג בפני המחלק את שני המסמכים שלהלן:

א. הצהרת יבואן או הצהרת יצרן בדבר עמידת עמדת הטעינה או התקן הטעינה בתקנים בינלאומיים61851-1 IEC או 61851-23 IEC.  
ב. טופס בדיקה חתום על ידי חשמלאי בודק המאשר כי מערכת הטעינה הותקנה לפי תקנות החשמל והוראות ההנחיה ושהיא מאושרת לחיבור לרשת. 

יובהר כי טופס הבדיקה המצורף משמש גם לתיעוד בדיקות תקופתיות, ובאחריות בעל מערכת הטעינה, מחזיקה או מפעילה לשמור ולהציג מסמכים אלה ככל שיידרש לכך (סעיף 11(ה) בהנחיה). "

טופס בדיקה של עמדת הטעינה דצמבר 2019


מאגר פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו:
קבצים להורדה: