התייעצות עם הציבור – הצעה לתקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור), התשע"ט- 2020

26/01/2020

הנדון: התייעצות עם הציבור – הצעה לתקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע

הייצור), התשע"ט- 2020

1 . בהתאם לקבוע בסעיף 7 (ה) לחוק משק החשמל, התשנ"ו- 1996 (להלן: "החוק"), רשות החשמל מתכבדת לפעול על פי סמכותה ולהביא לעיון הציבור את הצעתה לתיקון תקנות לקידום התחרות במקטע הייצור

לשם התייעצות, בהתאם לנוסח המצורף (להלן: "התקנות"), וזאת לאחר שהועברה לעיון השר.

2 . מצורפים בזאת מסמך הצעת התקנות ומסמך המפרט את דברי ההסבר להצעה.

3 . אם וככל שרצונכם להשמיע את עמדתכם ביחס לנושא, הנכם מתבקשים להעביר התייחסותכם בכתב לרשות לא יאוחר מיום 27.2.2020 בשעה 12:00 .

4 . את ההתייחסות יש להגיש לב' אסנת מרום (פקס: 2072768-074 , טלפון: 6217109-02 או במייל hearing@pua.gov.il ).

על מגיש ההתייחסות לוודא אישור קבלת ההתייחסות מגב' אסנת מרום.

5 . הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבקש הבהרות ו/או לאפשר השלמת טיעונים בעל פה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה .​​

(שימו לב שהמועד האחרון להגשת ההתייחסויות נקבע ליום: 12.03.2020)

קבצים להורדה: