פרק 10 - המתודולוגיה של קביעת התעריפים

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
עלויות מוכרות לרמת התעריפים בשנת הבוחןפרק 10תת-פרק 10.2101/02/2015
מקדמי איבודי אנרגיה בתשתית הרשתפרק 10תת-פרק 10.4115/01/2018
נתוני חברת החשמל לצריכת חשמל במקטעים באחוזים מכלל הצריכהפרק 10תת-פרק 10.5101/01/2019
לוח 10.5-2: התפלגות עסקאות תשתית ברשת החשמל לפי קבוצות תעריף לשנת 2016פרק 10תת-פרק 10.5201/01/2019