6.6 תעריף רכיב ייצור ליצרנים בקוגנרציה

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף רכיב ייצור למתקני קוגנרציה במחזופרק 6תת-פרק 6.6101/02/2015
רכיב ייצור למתקני קוגנרציה במחזור סגופרק 6תת-פרק 6.6201/02/2015
תעריף זמינות ואנרגיה למתקני קוגנרציה מעל 66 MW ,פרק 6תת-פרק 6.6301/02/2015
פקטור - *At יחס עלות שולית ושעות במש"ביםפרק 6תת-פרק 6.6401/02/2015