6.24 תעריפים בעת הרצת מתקן לפי הפעלתו הסדירה

 

​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מוניםפרק 4תת-פרק 4.3105/07/2018
תעריף חיבור לרשת ההולכה במתח עליוןפרק 4תת-פרק 4.1105/07/2018
תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוהפרק 4תת-פרק 4.2105/07/2018
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת החלופרק 4תת-פרק 4.4105/07/2018
תעו"ז לפי רמות מתח - אגורות לקווט"שפרק 5תת-פרק 5.2101/01/2019
תעריפים אחידים – אגורות לקווט"שפרק 5תת-פרק 5.3101/01/2019
תשלום קבוע לשירותי צרכנות בש"חפרק 5תת-פרק 5.4101/01/2019
מקבץ המש"בים החדשיםפרק 5תת-פרק 5.1115/02/2010
שיעור התוספת לתעריף בגין מקדם הספקפרק 5תת-פרק 5.7118/07/2007
תעריפים לקווט"ש לייצור חשמל מאנרגיה סולארית למתקנים המחוברים לרשת ההולכה, ושאינם עושים שימוש בדלקים פוסיליים בערך העולה על 3% מסך ייצור הפרק 6תת-פרק 6.7101/01/2019
עלות הייצור המוכרת המשוקללת לצרכן – באגורות לקווט"שפרק 6תת-פרק 6.3101/01/2019
תעריף רכיב ייצור למתקני קוגנרציה במחזופרק 6תת-פרק 6.6101/02/2015
תעריף רכישה מיצור באגירה שאובה -1פרק 6תת-פרק 6.8108/11/2009
תעריף עבור רכישת יכולת זמינה קבועה אופרק 6תת-פרק 6.5130/01/2011
רכיב ייצור באגורות לקווט"ש לדיזל גנרטפרק 6תת-פרק 6.4118/07/2007
תעריפי חריגה מזמני התנעה, כיבוי וסנכרופרק 6תת-פרק 6.23118/07/2007
תעריפי הרצת מתקןפרק 6תת-פרק 6.24101/02/2015
פקטור התעו"ז (פקטור F) לחישוב תעריפים לפרק 6תת-פרק 6.1118/07/2007
תעריפי חריגה מתוכנית אחזקהפרק 6תת-פרק 6.15118/07/2007
תעריפים לסטיות מאושרות מראש מתוכנית ייפרק 6תת-פרק 6.21118/07/2007
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון