סולארי PV

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל נעשית באמצעות תא פוטו-וולטאי (תא שמש), שעשוי לרוב מסיליקון בטכנולוגיה של עשיית שבבים, בנוי מסרט מוליך למחצה הנתון בין שתי אלקטרודות. בעת החשיפה לאור, ניתקים האלקטרונים ממקומם ויוצרים תנועה חשמלית.

להרחבה


מהפכת הגגות הסולאריים בישראל-חוני קבלו

​​מצורף לעיונכם ראיון עם חוני קבלו,ראש אגף אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל בנושא המהפכה בגגות הסולאריים.​

​​

הבהרות לעניין ההסדרה למתקנים סולאריים המחוברים לרשת החלוקה

הסדרה ומתן רשיונות למתקני יצור חשמל

 • ההסדרה בהתאם להחלטה זו תקפה עד להשגת כמות מותקנת של 300 מגוואט במצטבר
  בפריסה ארצית או עד לסוף שנת 2017 , לפי המוקדם מביניהם, לפי כמויות כמפורט להלן. על
  פי ההחלטה ניתן להגיע לסך הכמות המאושרת גם לפני 2014 אולם במתווה תעריפים יורד.

  שנהכמות מגוואט שנתית מקסימאלית לאישור תעריףכמות מצטברת
  2010-201150 מגוואט50 מגוואט
  201265 מגוואט115 מגוואט
  201385 מגוואט200 מגוואט
  2014100 מגוואט300 מגוואט


 • מתווה התעריפים הינו לפי כמויות. 50 מגוואט הראשונים מקבלים את התעריף בנקודת הפתיחה ( 149 אג'), שיהיה תקף עד למתן אישור תעריף מותנה על ידי הרשות ל 50- מגוואט או עד ל- 31.12.2011, במידה ועד מועד זה לא קיבלו מתקנים בהיקף כולל של 50 מגוואט אישורי תעריף מותנה. לאחר מיצוי הכמות של 50 מגוואט או בחלוף התאריך יופחת התעריף בשיעור של 5%.
 • ניקח לדוגמא את התקופה הראשונה (עד שנת 2011 ). במקרה וינתנו אישורי תעריף ל- 50 מגוואט לפני 31.12.2011 , ויזם נוסף יבקש אישור תעריף הרי שהאישור התעריף יהיה לפי התעריף התקף באותה עת פחות 5%.
 • מאחר ועל פי נוסחת העדכון התעריף שמפרסמת הרשות מתעדכן כל תחילת שנה קלנדרית, תוך הצמדה למדד המחירים לצרכן (50%) לדולר (25%) וליורו (25%). לכן, כבר בשנת 2011
  ישתנה התעריף גם אם לא מוצתה הכמות.
 • ​מאותו מועד מתנהל אישור התעריף הפרטני במתווה שונה מהתעריף שמפרסמת הרשות, ומוצמד הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן ומתעדכן כל תחילת שנה קלנדרית. התעריף מובטח ל 20- שנה ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן.

 • ​כן. על פי החלטת הרשות ניתן להקים מתקנים בטכנולוגיה סולארית בשני תנאים – סך ההספק המתוקן בטכנולוגיה שאינה פוטוולטאית לא יעלה על 10% (30 מגוואט) מההספק הכולל; לא יעשה שימוש בדלק פוסילי במתקנים אלה.

 • רישיונות יצור מותנים (=רישיונות לתקופת הקמת המתקן) יינתנו לכל מבקש שיגיש בקשה בהתאם לנוהל המפורט בהחלטה, ואשר יעמוד בתנאי הסף הקבועים בהחלטה ובהוראות הדין.
  על מגיש בקשה להגיש בקשה ב- 2 עותקים לאגף הרישוי ברשות בהתאם לטופסי הבקשה הנמצאים באתר הרשות.

  תנאי הסף להגשת הבקשות מפורטים להלן -
  1. אישיות משפטית - רישיון יינתן ליחיד שהוא אזרח ישראלי, לחברה או לשותפות.
  2. זיקה לקרקע של מבקש הרישיון - לגבי קרקע שהינה בבעלות פרטית יוצג הסכם אופציה בין מבקש הרישיון לבין בעל הזכויות בקרקע הנוגע להקמת תחנה סולארית. לגבי קרקע אחרת - יוצג הסכם בין מבקש הרישיון לבין בעל הזכויות בקרקע הנוגע להקמת תחנה סולארית, וכן אסמכתא לקיום הזכויות בקרקע לבין מנהל מקרקעי ישראל.
  3. הוכחת הוהן עצמי בשיעור של 20% מהעלות הנורמטיבית של מתקן סולארי ובהתאם לגודל המתקן. העלות הנורמטיבית עומדת על 5,000 $ לכל KW מותקן.
   על מבקש הרישיון להמציא אישור חתום כדין על יכולת העמדת ההון העצמי ולגבות את הנתון בדוחות כספיים של הפירמה.
  4. למתחברים למתח גבוה – הוכחת יכולת חיבור לרשת ע"י סקר היתכנות לחיבור לרשת החלוקה הכולל מועדים ומחירים לחיבור לרשת כאמור בפרק ג' סימן ד' (א) לספר אמות המידה "חיבור מתקן ייצור לרשת המתח הגבוה".
  5. ניסיון בתחום - ניסיון בתכנון, הקמה והפעלה של מתקנים פוטו וולטאים בהתאם לגודל התחנה המבוקש ברישיון המותנה. למתקנים בטכנולוגיה סולארית לא פוטו וולטאיות ולמתקנים המתחברים לרשת מתח נמוך לא יידרש ניסיון בתחום.
  6. למערכות פוטו וולטאיות תידרש הוכחת ישימות טכנולוגית. ישימות טכנולוגיות אחרות יאושרו לגופן על ידי הצוות המקצועי ברשות.
  7. התחייבות להעמדת ערבות בנקאית לאחר אישור הרישיון, בהתאם לקבוע בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), תש"ס, 2000 (להלן: "הכללים").
   בעל הרישיון מחויב להעמיד ערבות לאחר אישור שר התשתיות את הרישיון, קבלת הרישיון תהיה רק לאחר הצגת הערבות כנדרש.

  בקשות שלא יעמדו בתנאי הסף המפורטים לעיל לא ייבדקו.
 • ​ניתן לפתוח תיק במשרדי חברת החשמל לאחר קבלת אישור מהגורם המתכנן על העברת תוכנית המתקן להערות והשגות הציבור, במוסדות התכנון הרלוונטיים. היה ולא יידרש בעל הרישיון להפקיד תכנית ו/או לקבל אישור לצורך בניית המתקן, רשאי יהיה בעל הרישיון לפתוח תיק עבודה לאחר קבלת היתר בנייה מהגורם הרלוונטי, הכל כמפורט באמת המידה "חיבור מתקן לרשת המתח הגבוה".

  החל ממועד פתיחת תיק עבודה, שינויים במיתקן המתוכנן שמשמעותם תוספת כלשהיא להספק היוצא מהמיתקן יטופלו כבקשה נפרדת וחדשה אשר אינה כלולה במחויבות ספק השירות החיוני לחיבור כפי שהוגדרה במסגרת פתיחת תיק העבודה.

 • ​בעל רישיון מותנה שעמד בכל אבני הדרך המוגדרות ברישיון המותנה, יוכל לקבל אישור תעריף מותנה בסמוך למועד הסגירה הפיננסית. תנאי למתן האישור הנו חתימת המבקש על ההצהרה המופיעה בנספח ב' להחלטת הרשות. אישור התעריף המותנה יינתן בהתאם לתעריף הרלוונטי באותו מועד ויהא בתוקף לתקופה של 90 יום ממועד קבלתו או עד לסגירה פיננסית לפי המוקדם. המטרה במתן אישור תעריף מותנה לתקופה קצרה היא להבטיח כי היזם סיים למעשה את כל ההליכים הנדרשים לסגירה הפיננסית למעט אישור התעריף. הגיע היזם לסגירה פיננסית תוך 90 יום, יהא התעריף המותנה לתעריף הקבוע ובלבד שעמד בעל הרישיון המותנה באבני הדרך הקבועים ברישיונו וקיבל רישיון ייצור קבוע.

 • ​התעריף המותנה יפקע, יתבטל הרישיון המותנה, תתפנה הכמות בהתאם ותחולט הערבות בהתאם לקבוע בכללים. מבקש הרישיון (לרבות אותו הרכב בעלי שליטה) גם לא יוכלו להגיש בקשה נוספת לאישור תעריף מותנה בתקופה של 12 חודשים ממועד פקיעת האישור התעריף המותנה.

 • היקף הרישיון שיינתן למבקש ייגזר מבקשתו ומתוצאות סקר ההיתכנות הראשוני שיוגש על ידו במסגרת הבקשה לרישיון, לענין יכולת ההולכה של הרשת במיקום המבוקש. יודגש, כי יינתנו רישיונות מותנים לכל מי שעומד בהוראות הדין ובתנאי הסף, ללא תלות בכמות ההספק המותקן הקבועה בהחלטה.
 • ​לא. קבלת רישיון מותנה לא מבטיחה אישור תעריף מותנה. אישור התעריף יינתן רק לאחר שהמבקש עמד בכל אבני הדרך הקבועות ברישיון בסמוך לסגירה הפיננסית.

 • ​לא במסגרת הסדרה זו. יזם יוכל להקים אך ורק מתקן אחד באנרגיה סולארית המחובר לרשת מתח גבוה או לרשת מתח נמוך על אותה חטיבת קרקע. יזם יוכל לחבר מתקן לייצור אנרגיה בטכנלוגיה שאינה סולרית ואינה במסגרת הסדרה זו למתח גבוה/נמוך באותה חטיבת קרקע וכן מתקן באנרגיה סולרית למתח עליון ויחולו עליו כללי ההסדרה הרלוונטיים והכל לפי אמות המידה שקובעת הרשות.

 • ​לאחר הפעלה מסחרית ועמידה בכל אבני הדרך ברישיון המותנה וסיניכרון המתקן לרשת לאחר בדיקות קבלה. מאותו מועד יהיה תקף גם אישור התעריף ל- 20 שנה.

 • ​החיבור למתח נמוך הוא עד KVA 630, ובהתאם לאמות המידה שקובעת הרשות. החיבור למתח גבוה הוא בהתאם לאמות המידה ובהתאם למתח הרשת.

 • מחירי החיבור למתח נמוך ולמתח גבוה קבועים בלוחות-תעריפים "חיבורים" המפורסמים באתר הרשות. במידה וישנו "חיבור חריג", כלומר חיבור המרוחק מרשת קיימת, הוא יתומחר בהתאם לאמת- המידה "חיבורים חריגים" (אמת מידה 35 (ו)).
 • ​לא. יזם אינו מחויב על פי הסדרה זו לכמות אנרגיה שנתית מסוימת שתופק מהתחנה. יחד עם זאת, רשת החשמל הארצית מחויבת לרכוש, בהתאם לדין, את כל כמות האנרגיה המיוצרת.

 • ​לא. אין העדפה בהסדרה הקיימת.

 • מתקן המחובר למתח נמוך אינו מחויב להציג סקר היתכנות ראשוני לרשת החשמל הארצית.
  בנוסף, מתקן כזה לא יידרש להציג ישימות טכנולוגית. כן לא יחוייב היזם להציג חוזה EPC והסכם O&M הנדרשים מממתקן במתח גבוה. 
 • ​לא. האישור התעריפי מקבע את התעריף, כולל מנגנון ההצמדה, למשך 20 שנה.

 • ​רישיון ניתן לחברה מסוימת, בהתאם לנתונים שהוגשו בעת הגשת הבקשה לרישיון. במידה ולאחר קבלת הרישיון משתנה הרכב אמצעי השליטה בחברה או שם החברה, יש לקבל לכך את אישור שר התשתיות. רק לאחר קבלת אישור השר ישתנה שם הרישיון.

 • ​ברגע שהרישיון או אישור התעריף פוקע, המכסה מתפנה וכן מחולטת הערבות שהפקיד בעל הרישיון, בהתאם להוראות הדין. במקרה כזה, לא יוכל בעל הרישיון לקבל אישור תעריף חדש, אלא לאחר 12 חודשים ממועד פקיעת אישור התעריף.

 • ​רשימת בעלי הרשיונות המותנים, אישורי התעריף וכמות המגוואטים המצטברת תפורסם על ידי הרשות באתר הרשות בתחילת כל חודש.

 • ​אמות המידה תומכות המימון שקבעה הרשות בהחלטה 268 מיום 31.7.2009 חלות על מתקנים מסוג זה, בתנאים ובמגבלות הקבועים בהחלטה.

אישור תעריף מותנה וסגירה פיננסית למתקני פוטוולטאי בינוני