מילון מונחים

​המונחים המובאים להלן נועדו לצורך המשׂגה בלבד ואין לראות בהם פרשנות משפטית מחייבת. מונחים משפטיים מחייבים קיימים בחוק משק החשמל התשנ"ו-1996, בתקנות ובאמות המידה.
 
 • טכנולוגיה המיועדת ליצור אנרגיה חשמלית באמצעות מים תוך שימוש בהפרשי גבהים בין שני מאגרי מים. הרעיון הוא לשאוב את המים באמצעות חשמל בשעות השפל ולהזרים את המים בחזרה לצורך ייצור בשעות ביקוש השיא.
 • מושג המתייחס לטיב החשמל ברשת ולרמת העיוותים בו. אמות המידה מגדירות ערכים חשמליים מינימאליים, לרבות בפרמטרים הקשורים למתח ותדר זאת במטרה להקטין עיוותים אלה, אשר עלולים לגרום לנזקים למתקני חשמל. כמו כן, הרשות קבעה הסדרי השלה שונים אשר הפעלתן בעת הצורך יכולה למנוע פגיעה באיכות החשמל.​

 • הוא מסמך מטעם הרשות הכולל תעריפים הנובעים מההסדרים התעריפים באמות המידה: כוח עליון וביטוח, חשבון ייעודי, אחריות, דלק חליפי ומתעריפים ליצרן בעד רכישת חשמל, רכישות זמינות ואנרגיה או רכישת שירותים נלווים, אם וככל שאלה יוגדרו בידי הרשות, הניתן במועד הסגירה הפיננסית ואינו מתעדכן אלא לפי מנגנוני עדכון הכלולים באישור.​

 • נקבעו ע"י רשות החשמל ובאות להסדיר את יחסי הגומלין בין חברת החשמל ובין לקוחותיה, והן מפרטות את "החובות והזכויות" בין הצדדים. אמות המידה מסדירות את הרמה, הטיב ואיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני.​

 • זמינות אספקת החשמל לצרכן. האמינות נמדדת בהתאם למספר ולמשך ההפסקות וההפרעות ברציפות אספקת החשמל. קיימים מדדים שונים למדידת אמינות האספקה, כאשר העיקרי שבהם הוא "דקות אי אספקה" – מדד זה בוחן לכמה דקות בשנה הופסק החשמל בממוצע לכל לקוח.​

 • היא יחידת המידה הבסיסית לזרם חשמלי לפי מערכת היחידות הבינלאומית. יחידה זאת משמשת לבניית טבלת המרה ליחידות קילו-וולט- אמפר (קו"א).​

 • הערך הנמדד בקילוואט לשעה על ידי מונה המותקן על הדקי הגנראטור, או בנקודת חיבור מיתקן ייצור לרשת לפי העניין ובהתאם לקבוע באמות המידה.​

 • אנרגיה שמקורה הבלעדי הוא אחד מאלה: שמש, רוח, מים, פסולת אורגנית, שפכים או תופעות טבע אחרות, אלו מקורות טבע אשר ניצולם להפקת אנרגיה גורם לזיהום סביבתי נמוך באופן משמעותי יחסית להפקת אנרגיה משריפת דלקים.​

 • אנרגיה המיוצרת באמצעות מתקני חשמל שאינם פועלים בשיטת הקוגנרציה או באמצעות מקור אנרגיה מתחדש, ושאינו אגירה שאובה, ושבדרך כלל מחובר למערכת ההולכה "מתח עליון". יצרן שמייצר חשמל מאנרגיה קונבנציונלית ייצר לרוב בעזרת דלק פוסילי כגון: מזוט, סולר או גז טבעי. ​

 • מהווה את הביקוש המרבי שמבקש החיבור יהיה רשאי לצרוך מהרשת או לספק לרשת, בנקודה שבה הותקן המונה. גודל חיבור מוזמן מחושב ביחידות קילו-וולט-אמפר על פי לוח 4.3-8.​

 • הוא דלק פוסילי גזי המכיל בעיקר מתאן, ובדרך כלל גם כמויות קטנות של אתאן, פרופאן, בוטאן ופנטאן. זהו גז חסר צבע וחסר ריח, אך כאשר הוא משווק לשימוש מסחרי מוסף לו אתאנתיול – חומר בעל ריח חריף, כדי שתתאפשר הבחנה מהירה בדליפה של הגז.
  גז טבעי הוא מקור חשוב לייצור חשמל באמצעות השימוש בו בטורבינות גז וטורבינות קיטור. גז טבעי נשרף בשריפה נקייה יותר מאשר דלקים מאובנים אחרים כגון נפט ופחם, ומייצר הרבה פחות דו-תחמוצת הפחמן ליחידת אנרגיה מופקת. ​

 • הוא גז טבעי אשר הונזל, מצב צבירתו שונה לנוזל לצורך הקלה על אחסונו ושינועו.​

 • יחידת ייצור שניתן להסיקה בשני סוגי דלק לכל הפחות.​

 • החלטת ספק שירות חיוני שלא לבצע קריאת מונה בפועל לתקופת חשבון מסוימת. החלטה זאת נובעת ממניעים התלויים בספק שירות חיוני בלבד.​

 • הגדלת יכולת האספקה בחיבור קיים.​

 • הסדר על פיו צרכן מפחית מצריכתו בשעות עומס, תמורת תעריף לפי מידת ההפחתה. ספק שירות חיוני מחויב להודיע לצרכן שבהסדר על צפי לעומס לפחות 4 שעות לפני קרות האירוע בפועל. מדידת ההפחתה מחושבת על בסיס הצריכה בפועל בימים דומים שקדמו לאירוע. צרכן יכול להצטרף להסדר כחלק מקבוצת צרכנים באמצעות צרכן מאגד, ואם הוא צרכן תעו"ז – גם בעצמו.​

 • צריכת אנרגיה ליחידת זמן.   1 וואט מתאר את צריכת האנרגיה בשנייה אחת. ההספק מתקבל ממכפלת הזרם (אמפר) במתח (וולט). 1,000W = 1KW (קילוואט).
  דוגמה: צרכן בחיבור תלת פאזי 3X25 אמפר במתח של 230 וולט, יכול לצרוך עד 3X25X230 = 17,250W, ובמספר זה מוגדר גם גודל החיבור שלו.​

 • הספק חשמלי של יחידת ייצור, הנמדד בהדקי המחולל במגוואט.​

 • הספק גולמי בניכוי הספק הצריכה העצמית של יחידת הייצור ובניכוי הפסדי השנאה במגוואט.​

 • הפסקת אספקת חשמל כתוצאה מפעולה יזומה של ספק שירות חיוני המבוצעת במיתקן חשמל של הספק או של היצרן. ​

 • היא תקלה שאינה צפויה מראש ומשבשת את אספקת החשמל.​

 • היא הפרעה באספקת החשמל המתחילה בהפסקתו של קו/ קטע קו/ שנאי בודד ומסתיימת בחיבורו האוטומטי המוצלח, ללא צורך בהתערבות.​

 • היא הפרעה באספקת החשמל המתחילה בהפסקה בלתי רצויה ובלתי מתוכננת של קו/ קטע קו/ שנאי בודד ושאינה הפרעה חולפת ומסתיימת עם חיבור אחרון הצרכנים.​

 • התקנתו של נתיך המגביל זמנית את זרם החשמל מגודל החיבור המותקן לגודל חיבור קטן יותר.​

 • הוא מצב שבו מנתקים חלק מקווי החשמל מכיוון שיש עומס יתר על מערכת החשמל ואי יכולת לספק את הביקוש באופן זמני או מתמשך. השלת עומסים זמנית נדרשת בשל תקלות בלתי צפויות לפרקי זמן קצרים, עד הכנסת תחנות גיבוי לפעולה, וזאת על מנת להגן על מערכת החשמל ולמנוע אפשרות של קריסת המערכת. השלת עומסים מתמשכת תידרש בעת שהביקוש יעלה על יכולת הייצור הזמינה, וזאת עד שיקטן הביקוש או שתגדל היכולת הזמינה.​

 • הקטנת הזרם על ידי העלאת המתח או להיפך (בקירוב, מכפלת המתח בזרם היא קבועה). הפעולה נעשית על ידי שנאים בתחנות השנאה, ונדרשת כדי להקטין את איבוד האנרגיה המולכת מתחנת הכוח אל הצרכנים (איבוד האנרגיה גדל ביחס ריבועי לגודל הזרם). ​

 • זהו כינוי כללי להפחתת צריכת האנרגיה של מערכות, גם על ידי שיפור היעילות של הצריכה הקיימת, וגם על ידי הגדלת הנצילות של משאבים שלא נוצלו היטב - כל זאת תוך שמירה על תפוקה ותפקוד תקינים.​

 • הוא זרם המשנה את כיוונו במחזוריות. הזרם הביתי הוא זרם חילופין, ובשנייה אחת הוא משנה את כיוונו 100 פעמים שהם- 50 מחזורים בשנייה (50 הרץ). ​

 • זרם הזורם בכיוון אחד בלבד. למשל: זרם מסוללה. הזרם הביתי אינו זרם ישר.​

 • חדר הכולל אמצעי מיתוג לרשת מתח גבוה.​

 • חברת חשמל ישראל​

 • ​שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין בעלי גבול משותף המצויים בבעלותו של אדם או שיש לו זכות חכירה בהם לרבות מי שיש לו חוזה מתחדש בתוקף מול מינהל מקרקעי ישראל כדוגמת הקיבוצים והמושבים.

 • ​חיבור יצרן או בניין לרשת החשמל, לרבות שינוי גודל חיבור קיים. תשתית החיבור תכיל מוליכי חשמל עיליים או תת-קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים שישמשו להולכה וחלוקה של חשמל מרשת החשמל ועד למונה.

 • ​הוא חיבור המיועד למי שנחוצה לו אספקת חשמל לפרק זמן קצוב שאינו עולה על שלוש שנים.

 • ​הוא חיבור לרשת החשמל בו הצרכן מקבל אנרגיה ממקור מתח יחיד (צרכן ביתי בדר"כ 230 וולט) הנושא את כלל העומס הביתי. גודל החיבור של צרכן חד פאזי המוגבל לזרם של 25 אמפר מתקבל ממכפלת הזרם במתח, 25*230= כ- 5.7KW.

 • ​הוא חיבור הכרוך בהקמת רשת חשמל ייעודית באזור בו לא קיים תכנון להתפתחות עתידית של הביקושים לחשמל מהרשת לפי תמ"א 35 או תוכניות מיתאר מחוזיות ומקומיות או שתיהן, והכל בכפוף לקבוע באמת מידה 35(ו).

 • הוא חיבור שעלותו לא נקבעה בלוחות התעריפים למעט חיבור חריג.​

 • ​הוא חיבור המיועד לצרכי כלל הדיירים בבניין.

 • (תלת מופעי) הוא חיבור לרשת החשמל בעל שלושה מוליכי חשמל. הצרכן מקבל שלוש פאזות בשלושה מעגלים (לצרכן ביתי בד"כ 230 וולט כל אחד, וכל מעגל מוגבל ל- 25 אמפר). בחיבור מסוג זה ניתן לפזר את צריכת המכשירים בין שלושת הפאזות. ההספק המקסימאלי בחיבור זה מתקבל ממכפלת סך הזרם האפשרי (75A) במתח, 25X3X230  = כ- 17KW.

  הערה: ישנם מכשירים ביתיים הפועלים שלושת הפאזות גם יחד. למשל: סוגים מסוימים של כיריים חשמליים. המתח בין הדקי השקע החשמלי שלהם, שהוא המתח בין קוי הפאזה, הוא כ- 400 וולט!​

 • העברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן דרך קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך.​

 • חברת חשמל מזרח ירושלים.​​

 • מקרקעין שאינם רשומים בפנקסי ספק שירות חיוני על שם צרכן מסוים, אשר הצרכן או מי מטעמו מחזיק בהם, לרבות רכוש משותף.​

 • ​פערים או סטיות מיכולת זמינה ואנרגיה או מאנרגיה בצריכה או במכירה של חשמל מטעם יצרן, בעל רישיון הספקה ("מספק") או צרכן פרטי, ביחס לתכנית מאושרת רלוונטית, למעט בשל השלת צרכן לפי הוראת ספק שירות חיוני או בשל תקלות כשל במערכות ההולכה, החלוקה או התקשרות.

 • הודעת החיוב של ספק שירות חיוני בעבור אספקת החשמל השוטפת לצרכן ושירותים הקשורים באספקת חשמל זו.​

 • הודעת החיוב של ספק שירות חיוני בעבור עבודות חיבור, עבודות תשתית ועבודות על חשבון אחרים.​

 • מנוע המופעל באמצעות זרימה של קיטור/גז/רוח/מים. בתחנה לייצור חשמל (תחנת כח), סיבוב הציר מפעיל מחולל (גנראטור) המייצר חשמל. ניתן לייצר את הזרימה על ידי שריפת דלק/פחם/גז או על ידי שימוש בזרימת מים טבעית (מפל) או רוח טבעית.​​

 • ​כל טעות או אי דיוק בחשבונות שערך ספק שירות חיוני לרבות קביעת הצריכה, הערכת הצריכה, חישוב ויישום התעריף למעט אם הצרכן קרא לעצמו נתוני צריכה.

 • ​ההספק הנקי שיחידת הייצור יכולה לספק.

 • ​חלק היכולת הזמינה המשתנה אותה מעמיד יצרן לרשות מנהל המערכת.

 • חלק היכולת הזמינה המשתנה המשמש יצרן לביצוע עסקאות פרטיות מול צרכנים.​

 • חלק היכולת הזמינה העומד לרשות היצרן.​

 • ​חלק היכולת הזמינה העומד לרשות מנהל המערכת בהתאם לקבוע באמות המידה.

 • ​הוא יצרן שמיתקן הייצור שלו פועל באמצעות-

  1. אנרגיה מתחדשת בלבד
  2. אנרגיה מתחדשת תוך שימוש בדלק פוסילי בתנאים המצטברים הבאים:

  א- שיעור השימוש בדלק הפוסילי לא יעלה על 30% מסך האנרגיה המיוצרת במיתקן.

  ב- השימוש בדלק הפוסילי הכרחי לתמיכה בייצור באמצעות האנרגיה המתחדשת.

 • ​יצרן המייצר באמצעות יחידת ייצור בקוגנרציה.

 • ​בעל רישיון מותנה, רישיון ייצור או רישיונות ייצור שאינו ספק שירות חיוני.

 • ​הוא מי שמבקש להתחבר לרשת החשמל של ספק שירות חיוני לצורך רכישת חשמל או מכירתו, קבלת שירותי תשתית או נתינתם או קבלת שירותי גיבוי, עבורו או עבור אחרים, לרבות מי שמבקש לשנות גודל חיבור קיים, אשר נפתח לו תיק עבודה במשרדי ספק השירות החיוני.

 • הוא מי שמבקש עבודה על חשבון אחרים.​

 • ​לרבות כל ציוד המשמש למדידת החשמל.

 • ​הוא מונה צריכת חשמל המודד צריכה מצטברת בלבד, ללא שמירת המידע ההיסטורי (כלומר: בכל רגע נתון הוא מציג רק את סך הצריכה עד לאותו הרגע). מונה זה אינו מאפשר החלת תעריפים תלויי זמן (כמו תעו"ז), כיון ש"אינו יודע" מה הייתה הצריכה ההיסטורית בזמן מסוים. מונה כזה מותקן בקרב רוב הצרכנים הביתיים.

 • ​מונה המודד צריכה באופן אלקטרוני בלבד (ולא מכאני). חלקם מאפשרים מדידה ושמירת המידע באופן מוגבל (למשל: מוני תעו"ז).

 • הוא מונה רציף בעל יכולות מגוונות, כגון: תקשורת דו כיוונית, אגירת מידע, נשלט ונקרא מרחוק, מדידת פרמטרים חשמליים ועוד. מאפשר החלת תעריפים תלויי זמן (למשל: תעו"ז).​

 • ​הוא מונה המודד את צריכת החשמל במרווחי זמן קצרים (למשל: כל רבע שעה), ומאחסן את נתוני הצריכה באופן יומי. מדידה כזאת מאפשרת קביעת תעריפים תלויי זמן (למשל: תעו"ז).

 • ​הוא מונה אלקטרוני המאפשר החלת תעריפים כמו תעו"ז.

 • ​הוא עובד ספק שירות חיוני, או כל מי שהוסמך על ידו לבצע פעולות.

 • הן תחנת כוח מחזור משולב. זוהי תחנת כוח המשלבת טורבינת גז וטורבינת מים. התחנה משתמשת בחום הנפלט מטורבינת גז (שהוא תוצר לוואי בפעולת הטורבינה) כדי לחמם מים וכך לייצר קיטור המפעיל טורבינת קיטור.​

 • בעל רישיון חלוקה כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, לרבות "מחלק" כהגדרתו בהחלטת רשות החשמל ביחס למתווה להסדרת פעילות מחלקי חשמל היסטוריים ולפי תנאי ההחלטה (החלטת רשות מס' 460 מישיבה מס' 272 מיום 1.9.2009).​

 • ​גוף כדוגמת מועצות מקומיות/ כפרים/ קיבוצים/ מושבים/ ישובים קהילתיים / נקודות ישוב אחרות, אשר מקיים את התנאים הבאים: הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית החשמל המשמשת אותו לחלוקת חשמל לתושביו. הוא מבצע בלא רישיונות פעילות חלוקת והספקת חשמל כפי הגדרת פעילויות אלה בחוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996 לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו והוא קיבל אישור ראש אגף הנדסה שהמדובר במחלק היסטורי.

 • ​הוא שנאי מדידה למתח וזרם, המותקן במכל סגור.

 • ​חוק משק החשמל קובע כי הרשות תהיה מורכבת מחמישה חברים, הממונים על-ידי הממשלה בהמלצת שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות. הרכב המליאה הוא: יושב ראש הרשות, שני נציגי ממשלה ובהם נציג השר התשתיות הלאומיות מקרב עובדי משרדו ונציג שר האוצר מקרב עובדי משרדו ושני נציגים מקרב הציבור.

  חברי הרשות ממונים לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם לתקופה נוספת של שלוש שנים, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

 • ​(רשת ההולכה וההשנאה) מעבירה את האנרגיה מאתרי הייצור אל מרכזי הצריכה ובין אתרי הייצור. המערכת מורכבת מקווי מתח על עליון, תחנות מיתוג, קווי מתח עליון ותחנות מישנה.

 • ​מתח בגובה של 6,300 וולט (6.3 ק"ו) או 11,000 וולט (11 ק"ו) או 12,600 וולט (12.6 ק"ו) או 22,000 וולט (22 ק"ן) או 33,000 וולט (33 ק"ו). מתח מסוג זה מתאים למבנים שזקוקים להספק חשמלי רב כגון מפעלים ובתי חולים.

 • הוא מתח המשנה את קוטביותו (בין קו הפאזה לקו האפס) במחזוריות. הקוטביות משתנה 100 פעמיים בשנייה, שהם 50 מחזורים בשנייה (50 הרץ). מתח החילופין גורם לזרם חילופין. (המתח הביתי הוא מתח חילופין.)​

 • ​מונח המבטא את ההבדל בין שתי נקודות מבחינת האנרגיות החשמליות שבהן. בשקע ביתי ישנו בדר"כ מתח של 230 וולט. בסוללת אצבע, בין ה"פלוס" ל"מינוס", המתח הוא 1.5 וולט.

 • ​הוא מתח שהקוטביות שלו אינה מתחלפת, כלומר: אנרגיה (זרם) יכולה לזרום רק בכיוון אחד. למשל: בסוללה. מתח ישר גורם לזרם ישר. (המתח הביתי אינו מתח ישר.)

 • ​מתח בגובה של 230 וולט (חד פאזי) או 400 וולט (תלת פאזי). זהו המתח המגיע בדרך כלל לצרכן הביתי.

 • ​הוא מתח בגובה של 400,000 וולט (400 ק"ו).

 • ​הוא מתח בגובה של 161,000 וולט (161 ק"ו).

 • ​מתקן ייצור באנרגיה מתחדשת, הממיר את הקרינה האלקטרומגנטית של השמש (האור) לאנרגיה חשמלית.

 • ​מתקן המחובר בגודל חיבור הקטן מ- 25X1 אמפר.

 • ​הם מתקנים המפיקים ממקור אנרגיה אחד בו זמנית, גם אנרגיה חשמלית וגם אנרגיה תרמית שימושית (המשמשת לרוב לצרכי תעשייה ולצרכים פרטיים).

 • ​הוא סל הכולל בין היתר את השירותים הבאים: בדיקה וניהול תוכניות תחזוקה, ייצור וצריכה לפי העניין, עריכת חשבון, שליחת חשבון, גביית חשבון, קריאת מונה, עלויות הון ותפעול מונים (תשלום שנתי), תשלום בעד שירותי מחלקת מונים, תשלום בעד מערך השירותים לקהל, תשלום עבור הוצאות פרסום.

 • הוא בעל רישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל.​

 • בדיקה חשמלית מקדמית והכרחית של ישימות חיבור מתקן ייצור פרטי לרשת החשמל לשם הוצאת אנרגיה אליה, בהתחשב במיקום המתקן ונתוניו החשמליים, כגון ההספק המרבי של המתקן, גודל החיבור המבוקש, טכנולוגיית הייצור, סקרי התכנות נוספים ומועד פעילות מתוכנן.  סקר זה הוא תנאי סף לקבלת רישיון מותנה ונעשה לבקשת יזם המתקן, על ידי ספק השירות החיוני, בתשלום. בשלב זה אין שמירת מקום ברשת למבקש החיבור.​

 • ​בדיקה חשמלית סופית של ישימות חיבור מתקן ייצור פרטי לרשת החשמל לשם הוצאת אנרגיה אליה. אם תוצאות הבדיקה חיוביות – מנהל הרשת ישמור למבקש החיבור מקום ברשת.

 • ​כל אחת מהעבודות המנויות להלן המבוצעת במסגרת עבודה על חשבון אחרים: חפירת תעלה וכיסויה, שיקום מדרכות וכבישים, הנחת כבלים, הנחת צינורות להשחלת כבלים, קידוח אופקי, חיתוך יסוד, פירוק יסוד, חפירת בור להקמת עמוד, קידוח ויציקת קלונסאות לעמוד, חפירת בור להקמת עוגן לעמוד, בניית תשתית לתחנת טרנספורמציה זעירה.

 • ​עבודה במסגרת עבודה על חשבון אחרים אשר איננה עבודה אזרחית ולרבות תכנון, תיאום טכני, פיקוח ועבודות משרדיות.

 • היא עבודה המבוצעת בתשתית של ספק שירות חיוני לבקשת אדם ולמעט חיבור.​

 • עבודות החשמל והתשתית הכרוכות בביצוע חיבור לרשת החשמל, לרבות תיאום טכני ועבודות משרדיות.​​

 • ​הן עבודות חפירה, הנחה ושיקום הנדרשות לביצוע החיבור.

 • ​התקשרות ישירה למכירת אנרגיה בין יצרן למספק, או בין מספק לצרכנים פרטיים במחיר שבין קונה מרצון למוכר מרצון.

 • היא עסקה לרכישת גז טבעי בין יצרן לבין ספק גז, אשר יכול ותכלול כמות גז שעבורה קיימת מחויבות תשלום מינימאלית במסגרת TOP.​

 • ​התקשרות בין מנהל המערכת לבין יצרן לרכישת אנרגיה חשמלית או להעמדת יכולת זמינה ואנרגיה חשמלית או לרכישת שירותים נלווים.

 • ​עסקה לרכישת שירותי תשתית.

 • ​התקנת כל מונה על יד הדירה שעבורה הותקן בבניין קומות.

 • ​ספרי חשבונות, מונים, מכשירי מדידה תקניים וכל מסמך אחר אשר נערך או כל מכשיר אשר משמש את ספק השירות החיוני במהלך עסקיו הרגיל.

 • כל אחת מאלה: ייצור, הולכה, חלוקה, אספקה או סחר בחשמל.​

 • צרכן שהתקשר בעסקה פרטית.​

 • צרכן שמקרקעין מסוימים רשומים על שמו כמקום צרכנות.​

 • הוא קבלן בעל סיווג המתאים לביצוע העבודה הנדרשת במסגרת עע"א ולהיקפה, הרשום בפנקס קבלנים כדין.​

 • קו המשמש העברת חשמל מרשת החשמל ועד להדקי היציאה של המונה.​

 • היא טכנולוגיה שמשלבת בין שני תהליכים, ייצור חשמל והפקת חום. תהליכים אלו מטרתם להשיג ניצול יעיל יותר של הדלק או הגז. ייצור חשמל בדיזל או בטורבינה מתאפיין בנצילות נמוכה ובאובדן חום עקב פליטת גזים וקירור המנועים. הקוגנרציה מנצלת את מקורות החום האלו וממחזרת אותם לטובת תהליכים תרמיים. כך מושגת נצילות כללית של 65%-85% לעומת 20%-40% בתהליך חד-תכליתי. בנוסף, העלות הכוללת להפקת כוח וחום במערכת קוגנרציה נמוכה מעלויות הייצור בשני תהליכים נפרדים.​

 • ​יחידת אנרגיה המתארת את סך צריכת האנרגיה במשך זמן בו פעלו מכשירים חשמליים. היחידה מתקבלת ממכפלת הספק המכשיר (וואט, קילוואט) במשך הזמן שפעל (בשעות). צרכן משלם לפי סך הקווט"ש שהוא צורך בכל מכשיריו. סימון היחידה:Wh. 1,000Wh = 1KWh (קווט"ש).

  דוגמה: מזגן בהספק 5KW שפעל 200 שעות בחודשיים, צרך 200X5,000 = 1000KWh. אם תעריף כל 1 קווט"ש 0.50 ₪, הוא ישלם על צריכת המזגן בחודשיים אלה 1000X0.50 = 500 ₪.

 • ​ריבית כללית שקובע החשב הכללי ומשמשת בסיס לחישוב מרבית הריביות בהסכמים והתקשרויות של המדינה; ריבית זו מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק, ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית שעליה מודיע בנק ישראל.

 • ​ריבית פיגורים שקובע החשב הכללי לאוצר המתפרסמת מזמן לזמן.

 • התקנת כל המונים שמשרתים את אותו הבניין במקום אחד, שהוא פילר מונים או חדר החשמל המיועד לכך, בכניסה לבניין או בקומה כלשהי בבניין רב קומות.​

 • התקנת קבוצת מונים המשרתים את אותה הקומה או מספר קומות בבניין רב קומות (אך לא את כל הבניין) באופן מרוכז בחדר חשמל.​

 • רישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה.​

 • תעריף שישלם מנהל המערכת בגין רכישת אנרגיה מאת יצרן פרטי בקוגנרציה, במקרה בו היצרן בחר להגיש הצעה או הצעות תעריף חצי שעתיות, כאמור באמת מידה מספר 107.​

 • תעריף שישלם מנהל המערכת בעד רכישת אנרגיה מאת יצרן פרטי בקוגנרציה, בהתאם לתעריף שנקבע לו באישור התעריפי.​

 • ​תעריף שישלם בעל רישיון הולכה בעד רכישת אנרגיה מיצרן קונבנציונלי שמחובר לרשת החלוקה, כקבוע בלוח התעריפים 6.5-3.

 • ​חלק מרשת החשמל המקשר בין תחנות הכוח לבין רשתות החלוקה האזוריות עד תחנות המשנה, וכולל את קווי המתח העליון (161 ק"ו), קווי המתח העל (400 ק"ו) ותחנות ההשנאה והמיתוג ביניהם. המתח העליון והעל מאפשר את העברת האנרגיה למרחקים גדולים תוך איבוד מזערי של אנרגיה.

 • חלק מרשת החשמל המקשר בין תחנות המשנה לצרכנים, וכולל את קווי החלוקה במתח גבוה, את קווי החלוקה במתח נמוך ואת תחנות ההשנאה ביניהם.​

 • ​מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה ולמניה של חשמל, במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים, צנרת המשמשת להולכת מוליכים תת-קרקעיים או עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או המחוברים אליהם, תילי חשמל, תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם, וכל החיבורים אליהם, וכן חיבורים עיליים ותת קרקעיים לבתים ולמתקני צריכה אחרים.

 • ​רשת חשמל המשלבת בתוכה רכיבים הנשלטים מרחוק, מערכות מידע ובקרה מתקדמות ומערכת תקשורת דו כיוונית המאפשרים שליטה, בקרה, התאמה בין ביקוש לייצור, שילוב מתקני ייצור מבוזרים, ניהול ובקרה על העומסים ברשת החשמל, התייעלות אנרגטית ועוד. מנייה חכמה הינה נדבך אחד מתוך הרשת החכמה.

 • ​קבוצת מוליכי חשמל עיליים או תת קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים להולכת חשמל בכל אחד מהמתחים של 6.3 קילוולט, 11 קילוולט, 12.6 קילוולט, 22 קילוולט או 33 קילוולט (מידות נומינליות).

 • קבוצת מוליכי חשמל עיליים או תת קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים להולכת חשמל במתח של 400 וולט (מידות נומינליות).​

 • ​שטח חתך במילימטר מרובע של המוליכים בכבל המשמש לחיבור.
  שירותי גיבוי- הסדר חלוף להספקת חשמל מבעל רשיון ספק שירות חיוני למי שמקבל חשמל מאחר.

 • ​מתן אפשרות לבעל רישיון להשתמש ברשת חשמל שאין לו בה זכויות לצורך הולכה וחלוקה של חשמל לאחר.

 • ​כל השירותים שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, לרבות חיבורים לרשת החשמל, שירותי אנרגיה, שירותים הכרוכים ברכישת חשמל, שירותי צריכת חשמל שירותי הולכה, שירותי חלוקה, שירותי אספקה, שירותי תשתית ושירותי גיבוי.

 • ​שירותים הנדרשים לשם שמירת אמינות ואיכות של הספקת החשמל באמצעות רשת החשמל לרבות ייצוב מתח, ייצוב תדר, אנרגיה ריאקטיבית ועתודות מסוגים שונים.

 • שנאי מתח וזרם המיועדים למדידת מתחים וזרמים בערכים גבוהים ובמתחים שונים.​

 • ​התאריך המופיע בחשבון החשמל כתאריך קריאה, בין אם נעשתה קריאה על ידי ספק שירות חיוני, בין אם נעשתה קריאה על ידי צרכן ובין אם נעשתה על בסיס הערכת צריכה.

 • ​אתר בו שנאים המשנים את הזרם/המתח בדרכם לצרכן. בקרבת תחנת הייצור המתח מועלה (=הזרם מוקטן) ממתח גבוה למתח עליון/מתח על עליון, והוא מורד בהדרגה ככל שמתקרבים לבית הצרכן. תחילה, בתחנות השנאה אזוריות המורידות את המתח למתח גבוה; בהמשך, תחנות השנאה מקומיות מורידות את המתח לכזה המתאים לצרכן הביתי.

 • ​מתקן המשנה מתח גבוה הנכנס אליו למתח נמוך, לשם חלוקה לצרכנים קטנים, לרבות הצרכנים הביתיים.

 • ​תחנת כח שניתן להפעילה בשני סוגי דלקים, לפחות. למשל: באמצעות סולר ובאמצעות גז.

 • ​תחנת השנאה הממירה מתח עליון למתח גבוה.

 • ​תחנת השנאה הממתגת מתח על עליון למתח עליון או לכמה מתחים עליונים.

 • תוכנית העמסת כלל יחידות הייצור במשק לכל חצי שעה שקובע מנהל המערכת טרם תחילת ההעמסה, כקבוע באמת מידה 93.​

 • תוכנית המפרטת את העומס של יחידת ייצור בכל חצי שעה שקובע מנהל המערכת מספר שעות לפני העמסת היחידה, כקבוע באמת מידה 94.​

 • ​תוכנית ההעמסה הפרטנית בתוספת ההנחיות לשינוי עומס שמסר מנהל המערכת בזמן אמת.

 • דיווח שמגיש יצרן המחובר לרשת החלוקה למנהל המערכת, הכולל דיווח על סדר, היקף והקצאת האנרגיה המוזנת לרשת בין צרכניהם, במתכונת הדיווח כקבוע באמת מידה 114.​

 • ​דוח יומי שמגיש יצרן למנהל המערכת הכולל את היכולת הזמינה של כל יחידה במיתקן הייצור, היכולת הזמינה הקבועה של היחידות במיתקן, היכולת הזמינה המשתנה, היכולת הזמינה המשתנה לטובת עסקאות פרטיות, יכולת הזמינה המשתנה לטובת מנהל המערכת, וייצור אנרגיה מתוכנן; התוכנית  תתייחס ליום שיבוא, ביחידות מגהוואט לשעה, במתכונת דיווח לפי סוג היצרן כקבוע בטופס 1 באמת מידה 91.

 • דוח יומי שמגיש מספק למנהל המערכת הכולל את הצריכה המצרפית המתוכננת של הצרכנים בעסקאות פרטיות ביחידות מגה וואט לשעה, ליום שיבוא, במתכונת הקבועה באמת מידה 57.​

 • ​דיווח שיקבל ספק שירות חיוני מיצרנים באנרגיה מתחדשת לצורך הכרה בתעריף שישלם או יקבל הספק מאת יצרנים אלה המחוברים לרשת החלוקה והכולל דיווח חדשי על הייצור והיכולת הזמינה המתוכננים למיתקן, כאמור בפרק ו' סימן ז'.

 • ​דוח שבועי שמגיש יצרן למנהל המערכת הכולל את היכולת הזמינה של מתקן הייצור, היכולת הזמינה הקבועה של המיתקן, היכולת הזמינה המשתנה, היכולת הזמינה המשתנה לטובת עסקאות פרטיות, יכולת זמינה משתנה לטובת מנהל המערכת, וייצור מתוכנן לשבוע שיבוא, ביחידות מגהוואט לשעה, במתכונת הקבועה באמת מידה 90.

 • ​דוח שבועי שמגיש מספק למנהל המערכת הכולל את הצריכה המצרפית המתוכננת של הצרכנים בעסקאות הפרטיות ביחידות מגהוואט לשעה, לשבוע שיבוא, במתכונת הקבועה באמת מידה 56.

 • דוח המוגש למנהל המערכת בידי יצרנים אשר כולל דיווח על מועדי ביצוע תחזוקה במיתקן ועל יכולת הייצור המקסימאלית האפשרית ביחידות מגוואט במתקן, במתכונת הדיווח בהתאם לקבוע באמת מידה 86.​

 • עריף שישלם מנהל המערכת בעד רכישת אנרגיה מיצרן קונבנציונאלי שמחובר לרשת ההולכה בהתאם להצעת תעריף שנתקבלה מטעמו של היצרן כאמור באמת מידה 102.​

 • תעריף נורמטיבי לחיבור בתוספת חיוב עבור הקמת תשתית במסגרת הזמנת חיבור חריג בהתאם לתעריפים הקבועים בפרק 4.4 ללוחות התעריפים "עבודות על חשבון אחרים".​

 • ​תעריף המוטל עקב סטייה מגודל הרכיב הריאקטיבי עבור כל אחד מהמתחים: עליון, גבוה ונמוך.

 • ​תשלום עבור שימוש בחשמל הנמדד על פי צריכה או העברה בפועל של חשמל, ביחידות של קילוואט לשעה.

 • תעריף חשמל לצרכני מתח נמוך וגבוה המחלקים ומספקים חשמל לאחר.​

 • תעריף חשמל המחושב לפי עומס הצריכה המערכתית וזמן הצריכה, ומיועד לצרכנים שלהם מותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף זה.​

 • כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רישיון ייצור עצמי לבעל רישיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר.​

 • ​תעריף המיועד למקומות צרכנות שלהם לא מותקן מונה מתאים לתעריף עומס וזמן; תעריף זה נקבע כאחיד ומחושב על בסיס ממוצע שנתי בהתאם לתעריף עומס וזמן ולמאפייני שעות הצריכה של הקבוצה שאליה משתייך הצרכן. ואלה הקבוצות לעניין זה:

  "ביתי" - תעריף חשמל המיועד לבתים המשמשים למגורים בלבד אשר ניתן להם אישור לפי הוראות סעיף – 157א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 ותקנה 5 לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981; בתים המשמשים למגורים בלבד אשר חוברו כדין לפני כניסת החוק לתוקף וכן לבתי תפילה ומבנים לצרכי חקלאות.

  "מאור לרחובות ציבוריים" - תעריף חשמל המיועד למאור לרחובות ציבוריים.

  "כללי" - תעריף חשמל המיועד למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, לרבות מוסדות חינוך ותרבות, מרכזי קליטה, מבנים המשמשים עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, מרפאות, בתי חולים, בתי מלון, משרדי ממשלה ולמבנים המחוברים בחיבור זמני.

 • היא התקופה הנקובה בחשבון הצריכה כתקופה שלגביה נערך החשבון לתשלום בעד הצריכה.​

 • ​תחנת כוח תרמו-סולארית הממירה את אנרגיית האור של קרני השמש לאנרגיית חום ע"י מיקוד קרני השמש, דבר המאפשר חימום נוזל או גז לטמפרטורה גבוהה, שבאמצעותו מייצרים קיטור. הקיטור מניע טורבינה המסובבת גנראטור שמייצר את החשמל.

 • הוא תשלום המשקף את עלות סל השירותים הבסיסי שספק השירות או מנהל המערכת מספק לצרכניו או לבעלי רישיונות, לפי העניין.​